Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających                w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz w Mini ZOO    w Lesznie  w roku 2024

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie orz w Mini ZOO w roku 2024.

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Łącznie pkt

Ryczałt całodobowy

 

Wartość brutto usług weterynaryjnych
 

Oferta              nr 1

CERTECO

Adam Szefliński

ul. Łowiecka 11

64-100 Leszno

 

 

101 088,00 zł

60,00 pkt

 

 

0,00 zł

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

 

 

Mając powyższe na uwadze, do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

 

CERTECO

Adam Szefliński

  1. Łowiecka 11

64-100 Leszno

 

 

Oferta firmy Certeco Adam Szefliński spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym , uzyskała największą  liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, t.j. 100,00 pkt.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze weterynarz na 2024 ogólne

____________________________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-8/2023                                                                         Leszno, dnia 17 października 2023 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

_____________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł,  p.n. Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt               w Henrykowie oraz w Mini ZOO w Lesznie w roku 2024”.

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT
Cena ofertowa  brutto Wartość brutto oferty za usługi weterynaryjno-lecznicze

 

Oferta

nr 1

CERTECO Adam Szefliński

ul. Łowiecka 11

64-100 Leszno

 

101 088,000

 

 

0,00

 

 

 

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia –  95 158,80 zł brutto.

Plik do pobrania:

Informacja z otwarcia weterynarz na 2024

_________________________________________________________________________________
Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zapytaniu
ofertowym na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających
w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz w Mini ZOO w Lesznie
w roku 2024.
Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu 16.10.2023 r. o godz. 10:00.

Załączniki do postępowania:

Zalacznik nr 1 weterynarz na 2024

Zalacznik nr 2 weterynarz na 2024

Zalacznik nr 3 weterynarz na 2024

Zalacznik nr 4 weterynarz na 2024

Zalacznik nr 5 weterynarz na 2024

Zalacznik nr 6 weterynarz na 2024

Zalacznik nr 7 weterynarz na 2024

Zapytanie ofertowe weterynarz na 2024