RODO

Klauzula informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

 

Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.  z siedzibą w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iodo@mzz.leszno.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie
 • Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 • Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o. przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi;
 • Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. przetwarza szczególne kategorie danych i dane zwykłe w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
 • Dane osobowe są pozyskiwane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Posiada Pani/Pan:
 • Prawo dostępu do danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
 • Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
 • Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.