14.08.2018 09:08

MZZ-361-23/2018                                                                                                                              Leszno, dnia 22 sierpnia 2018 roku

Informacja o wynikach pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż  podnośnika koszowego STAR P-183 oraz ciągnika rolniczego URSUS 3512

Miasto Leszno – Miejski Zakład Zieleni informuje o wynikach przeprowadzonego pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na  sprzedaż  podnośnika koszowego STAR P-183 oraz ciągnika rolniczego URSUS 3512

1. Sprzedający informuje, iż do dnia wyznaczonego jako termin na składanie ofert, tj. do dnia 21.08.2018 r. do godz. 09:30 wpłynęły dwie oferty na zakup sprzedawanego sprzętu:

 

Lp. Nazwa sprzętu Cena wywoławcza Oferta nr 1

F.H.U. MAR-GAL

Marcin Gałka

Osiek 134 a

32-300 Olkusz

Cena Oferty

 Oferta nr 2

DJ MET

Józef Olak

ul. Krzywa 34

37-450 Stalowa Wola

Cena Oferty

1. Podnośnik koszowy STAR P-183

13.000,00

—————-

6.500,00

2. Ciągnik rolniczy URSUS 3512

25.000,00

25.666,00

12.500,00

 

2. Ponadto Sprzedający informuje, iż  odrzucił Ofertę nr 2 – uczestnik nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej dla licytowanego sprzętu, a ponadto nie złożył oświadczenia/ zgody na przetwarzanie przez Miejski Zakład Zieleni danych osobowych.

3. W związku z powyższym Sprzedający jako najkorzystniejszą ofertę na zakup ciągnika rolniczego URSUS 3512 wybrał:

Oferta nr 1

F.H.U. MAR-GAL

Marcin Gałka

Osiek 134 a

32-300 Olkusz

cena ofertowa 25.666,60 zł brutto

4.  Jednocześnie Sprzedający informuje, iż w najbliższym czasie ogłosi kolejny przetarg ofertowy na sprzedaż podnośnika koszowego STAR P-183.

 

Z poważaniem

 

_______________________________________________________________________________________________

Leszno, dnia 14 sierpnia 2018 roku

 

Miasto Leszno

Miejski Zakład Zieleni

ul. C.K.Norwida 4

64-100 Leszno

Ogłoszenie o przetargu

MIASTO LESZNO – MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI

OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY

 NA SPRZEDAŻ:

– podnośnika koszowego Star P-183 do prac konserwacyjnych

– ciągnika Ursus 3512

I. Nazwa Sprzedającego:

Miasto Leszno – Miejski Zakład Zieleni

ul. C.K.Norwida 4

64-100 Leszno

NIP 697-22-59-898

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży w drodze pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego jest niżej wymieniony sprzęt:

 

1. Rodzaj urządzenia: podnośnik koszowy do prac konserwacyjnych.

typ: samochód specjalny STAR P-183

rok produkcji – 1986

największy dopuszczalny nacisk osi: 76,00 kN

maksymalna masa całkowita: 7600 kg

pojemność silnika: 6230,00 cm³

moc: 110,00 kW

Wartość brutto podnośnika wynosi:

– 13.000,00  zł (słownie złotych:  trzynaście tysięcy złotych  00/100 ), w tym VAT (23 %)

i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego przedmiotu.

 

2. Rodzaj urządzenia: ciągnik rolniczy

rok produkcji: 1995

typ:  URSUS  z kabiną

dopuszczalna ładowność: 7500 kg

największy dopuszczalny nacisk osi: 27,00 kN

maksymalna masa całkowita: 3300 kg

masa własna: 3030 kg

Wartość bruttociągnika wynosi:

– 25.000,00  zł (słownie złotych:  dwadzieścia pięć tysięcy złotych  00/100 ), w tym VAT (23 %)  i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego przedmiotu.

 

 

 

III. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1. Złożenie pisemnej oferty w terminie do 21.08.2018 roku do godziny 09:00 w sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Sprzedawcy, tj.: w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie przy ul. C.K.Norwida 4, 64-100 Leszno lub ze strony internetowej:  www.mzz.leszno.pl.

 

2. Oferta powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko lub nazwę oferenta, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta,
 • numer PESEL, REGON i NIP oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • oferowaną cenę za przedmiot przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń,

 

3. Sprzedający, Miasto Leszno – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie   nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym przetargu.

4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Każdy oferent może złożyć ofertę na wybrany przez siebie sprzęt lub też wszystkie sprzedawane przedmioty jednocześnie.

 

IV. Zastrzeżenia

Sprzedający, Miasto Leszno-Miejski Zakład Zieleni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub odstąpienia od przetargu.

V. Pozostałe informacje:

 1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

„Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż podnośnika oraz ciągnika”   z zastrzeżeniem „Nie otwierać przed dniem 21.08.2018 roku, do godz. 09:30” do dnia 21.08.2018 roku do godz. 09:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. C. K. Norwida 4 , sekretariat.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni kalendarzowych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.08.2018 roku o godz. 09:30 przy ul. C.K.Norwida 4,      64-100 Leszno.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać przedmiot przetargu, do dnia składania ofert, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:00 – 15:00 przy ul. C. K. Norwida 4 w Lesznie po uprzednim skontaktowaniu się z następującymi osobami:

Tomasz Neumann, Anna Woźniak-Majer,  tel. kontaktowy (65) 529-93-67.

 1. Sprzedający dokona sprzedaży przedmiotu przetargu Kupującemu, który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.
 3. Gdy wszystkie złożone oferty nie zawierają co najmniej ceny wywoławczej, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie może nie odrzucać ofert i w takim przypadku zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który zaproponował najwyższą cenę.
 4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta Miejski Zakład Zieleni w Lesznie wezwie do złożenia ofert dodatkowych.
 5. Oferta dodatkowa nie może być niższa od złożonej wcześniej oferty.
 6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowykupna sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy albo w kasie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.
 7. Miejski Zakład Zieleni nie bierze odpowiedzialności  za stan techniczny przedmiotów sprzedawanych w przetargu.
 8. O terminie zawarcia umowy Miejski Zakład Zieleni poinformuje oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

10.Wszelkie informacje na temat sprzedaży składnika majątku ruchomego będącego

przedmiotem pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego uzyskać można

w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie, ul. C.K.Norwida 4  tel. (65) 529-93-67.

 

 

Załączniki:

– Załącznik nr 1 – Wzór oferty

– Załącznik nr 2 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

– Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Podnośnik koszowy Star P-183 

Ciągnik Ursus 35212