O NAS

Zakład Zieleni w Lesznie został powołany decyzją Rady Miejskiej dnia 30 marca 1945 r.

Z dniem 01 stycznia 1992 r. decyzją władz miasta, na bazie gospodarczej Zakładu Zieleni powołano Miejski

Zakład Zieleni w Lesznie, pod bezpośrednim nadzorem Zarządu Miasta Leszna.

W dniu 31 grudnia 2018 r.  przekształcono Miejski Zakład Zieleni w Lesznie  w jednoosobową Spółkę Gminy

Leszno jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejski Zakład Zieleni w Lesznie spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością.

W początkowych latach działalności Zakładu obszar terenów zieleni przeznaczonych do pielęgnacji wynosił

ok. 24 ha, natomiast obecnie jest to ok. 150 ha.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest konserwacja zieleni na terenie będącym własnością

Gminy Leszno, budowa terenów zieleni, utrzymanie Mini ZOO i Schroniska dla bezdomnych zwierząt

w Henrykowie, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, fontann, zbiorników przeciwpożarowych oraz

gospodarka drewnem.

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o.  jest spółką utworzoną na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31.12.2018 r.  Repertorium „A” numer 11959/2018.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000770481, NIP 697-235-99-73,

REGON 382259957.

 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.046.800,00 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy

osiemset złotych 00/100) i dzieli się na 60.468 udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy.

 

 

WSPÓLNICY

Udziały w kapitale zakładowym kształtują się  następująco:

Miasto Leszno posiada całość udziałów Spółki, t.j. 60.468 udziałów o łącznej wartości 6.046.800,00 zł.

Spółka działa poprzez Organy Spółki:

– Zgromadzenie Wspólników,

– Radę Nadzorczą,

– Zarząd.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawozdaniu Zarządu albo nadzoru;
 • wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • wyrażenie zgody na zbycie przez wspólników udziałów, ich obciążenie lub ustanowienie na nich prawa zastawu;
 • wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
 • podejmowanie uchwał o sposobie podziału zysku oraz pokrycia straty;
 • wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążenie udziałów w innych podmiotach gospodarczych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie nałożenia obowiązku dopłat oraz ich zwrotu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmiany umowy Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki;
 • tworzenia i likwidacji oddziałów Spółki;
 • uchwalenia rocznych planów rzeczowo-finansowych i wieloletnich planów działalności inwestycyjnej Spółki oraz tworzenie i przeznaczenie funduszy Spółki;
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 • zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej przyjętego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
 • uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 • ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
 • przekazywanie Radzie Nadzorczej kompetencji do uszczegółowienia celów zarządczych członków Zarządu, wg tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania;
 • zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
 •  wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań albo rozporządzanie prawem o wartości
 • przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), jeżeli nie zostały one ujęte
 • w zaakceptowanym przez zgromadzenie wspólników planie działalności lub planie inwestycyjnym;
 •  wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki;

Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Wspólnika albo na

żądanie Rady Nadzorczej.

 

 

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną kadencję.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.

Organizację Rady Nadzorczej oraz szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin działania

Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki;

b) badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

 

 

ZARZĄD

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych

Organów.