Plan zamówień publicznych na rok 2019

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie Przedmiot Zamówienia/ Nazwa zadania Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w...