MZZ-361-11/2021                                                                            Leszno, dnia  19.11.2021 r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w zapytaniu ofertowym

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. zapytania ofertowego na „Zakup wraz z dostawą karmy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt                 w  Henrykowie 20 w roku 2022”

 

 

 Zamawiający, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., informuje o wynikach zapytania ofertowego na „Zakup wraz z dostawą karmy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Henrykowie 20 w roku 2022”

 

 1. Do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 15.11.2021 r. do godz.09:00 wpłynęła do siedziby Zamawiającego jedna oferta na realizację w/w zapytania ofertowego. Komisja przetargowa  dnia 15.11.2021 r. o godz. 09:30 dokonała czynności otwarcia niżej przedstawionej oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym i przyznała następującą liczbę punktów :

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Łącznie pkt

cena ofertowa

 

Oferta nr 1 ARISTO

Edyta Kurpiel

ul. Okrzei 68

55-080 Kąty Wrocławskie

 

 

66.425,40 zł

100,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

 1. Mając powyższe na uwadze, Komisja Przetargowa do realizacji przedmiotowego zadania wybrała niżej wymienionego Wykonawcę:

 

ARISTO Edyta Kurpiel

 1. Okrzei 68

55-080 Kąty Wrocławskie

Cena ofertowa: 66.425,240 zł brutto

 

Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym , uzyskała największą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz zawiera cenę, która mieści się po zwiększeniu w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze karma na 2022 ogólne

_______________________________________________________________________________

MZZ-361-11/2021                                                                         Leszno, dnia 15 listopada 2021 r.

 

 

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.222 UST. 5 USTAWY PZP

 

_____________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł,  p.n. Zakup wraz z dostawą karmy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie 20 w roku 2022”.

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta  

KRYTERIA OCENY OFERT

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

Cena ofertowa  brutto

 

 

Oferta

nr 1

 

Aristo Edyta Kurpiel

ul. Okrzei 68

55-080 Kąty Wrocławskie

 

 

 

66.425,40 zł

 

Zgodnie z wymogami zapytania ofertowego

 

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia –  56.827,98 zł brutto.

 

Plik do pobrania:

Infromacja z otwarcia karma na 2022

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-11/2021                                                                       Leszno, dnia 03.11.2021 roku

                                                                                  

 

                                                                                                   Wykonawcy

                                                                                                   wg wykazu rozdzielnika

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.:

 

„Zakup wraz z dostawą karmy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Henrykowie 20 w roku 2022”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostarczenie oraz rozładunek zamówionej karmy dla zwierząt do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie 20
  w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych zamówieniach.
 2. Wykonawca zrealizuje dostawy własnym transportem i robocizną oraz na własny koszt i ryzyko.
 3. Termin realizacji  – w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zapotrzebowania drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Karma zamawiana będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb oraz od ilości zwierząt znajdujących się aktualnie w schronisku.
 5. Podane w formularzu ofertowym i szczegółowym wykazie ilości karmy są jedynie szacunkową liczbą służącą do skalkulowania ceny oferty. Wskazane ww. załącznikach ilości mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, tzn. Zamawiający może zamówić większą lub mniejszą ilość poszczególnych rodzajów karmy przewidzianych w zamówieniu. Jednocześnie Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia ilości zamawianej karmy i nie może to mieć wpływu na wzrost podanych przez Wykonawcę w ofercie cen jednostkowych za poszczególne rodzaje karmy.
 6. Każde opakowanie dostarczonej karmy musi być opatrzona etykietą. Zamawiający zastrzega, iż etykieta opakowania oferowanej karmy powinna zawierać m.in. informację o:

– składzie oferowanej karmy (wyszczególnienie składników karmy pod    względem masy),

–    gatunku oferowanej karmy,

– wielkości czy wieku zwierzęcia dla którego oferowana karma jest przeznaczona,

–    czy dany produkt jest karmą pełnoporcjową czy uzupełniającą,

–    instrukcji stosowania.

7. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć dowody potwierdzające wymagany skład oferowanej karmy. Dowody te, musza zawierać szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Szczegółowy wykaz karmy wraz z wymaganiami jakie musi spełniać zawarty jest
w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

9. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

10. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia  pracownika Zamawiającego pod adresem e-mail schronisko@schronisko.leszno.pl o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem dostawy przedmiotu zamówienia, objętego danym zapotrzebowaniem.

II. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

III. Warunki płatności:

 1. Płatność przelewem, 30 dni po wystawieniu właściwej faktury.
 2. Faktura wystawiana będzie każdorazowo po dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby MZZ.
 3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór zamówionego asortymentu potwierdzony podpisem przez Strony.
 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, na poniższe dane:

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

ul. C. K. Norwida 4,

64-100 Leszno

NIP: 697-235-99-73

IV. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena ofertowa – 100%

 

Punkty w kryterium ceny ofertowej zostaną przyznane według następującego wzoru:

 

Pktc = Cn / Cb x 100 [pkt]

 

Pktc     – oznacza punkty w kryterium „ceny ofertowej”,

Cn       – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto,

Cb       – oznacza cenę brutto badanej oferty.

 V. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku wliczając w nią wszystkie składniki cenotwórcze.
 2. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z treści zapytania ofertowego
  oraz postanowień zawartych w projekcie umowy, w tym koszty dostaw karmy do siedziby Zamawiającego wraz z należnym podatkiem VAT.
 3. Cena oferty powinna być wyliczona w następujący sposób:

a) Wykonawca określi w formularzu ofertowym (kolumna „B” Cena jednostkowa netto za 1 kg) cenę netto za 1 kg karmy albo makaronu,

b) Wykonawca obliczy wartość netto (kolumna „C” Wartość netto AxB) mnożąc przewidywaną ilości karmy albo makaronu przez cenę jednostkową netto za 1 kg,

c) Wykonawca w kolumnie D określi stawkę podatku VAT,

d) W kolumnie E wykonawca wyliczy wartość podatku VAT.

e) Wykonawca obliczy wartość brutto dla poszczególnych pozycji przez dodanie wartości podatku VAT do wartości netto (kol. C+E)

4. Łączna wartość brutto z kolumny „F” w formularzu ofertowym stanowi cenę oferty.

5. Cena oferty nie będzie podlegała zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

6. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 VI. Brak podstaw wykluczenia:

 1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 oraz 109 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) i na tą okoliczność Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

UWAGA!

Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania (rozdz. VI ust. 1 pkt b) prowadzonego zapytania ofertowego,  skorzysta z dokumentów znajdujacych się w ogólnie dostępnych bazach danych.

Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) strony internetowej, na której są dostepne dokumenty o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1 lit. b) powyżej.

 

VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinien przedłożyć Wykonawca:

 1. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),

2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),

3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego  w niniejszym zapytaniu ofertowym, Zamawiający żąda złożenia dowodów potwierdzających wymagany skład oferowanej karmy. Dowody te, musza zawierać szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 1. Oświadczenia należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być przedstawione
  w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 2. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów określonych powyżej, Wykonawca obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do czasu jej otwarcia. Na kopercie należy umieścić napis:

 

„Zapytanie ofertowe znak sprawy: MZZ-361-11/2021

Oferta na „Zakup wraz z dostawą karmy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Henrykowie 20 w roku 2022”

 Nie otwierać przed: 15.11.2021 r., do godz. 09.30

 

oraz nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego.

 

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
 3. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
 5. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte
  w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
 6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 7. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki) i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
 8. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać,
  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone
  i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące nazwy przedsiębiorstwa, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji, warunków płatności – zawartych w ofercie.
 9. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone
  w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
 1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
 1. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.

IX. Miejsce i termin złożenia ofert (adres, dzień i godzina):

Ofertę cenową na wykonanie zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2021 r., do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. , ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno, Sekretariat.

 

X. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert (adres, dzień i godzina)

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie            Sp. z o. o. , ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno 15.11.2021 r., o godz. 09:30.

 

XI. Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania informacje:

 1. Wszelkich wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego udzielają:

Małgorzata Buczyńska – kierownik; email: schronisko@schronisko.leszno.pl .

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji przed podpisaniem umowy.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,

b) Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

c) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, z powodów,
o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale V pkt 6 lit. c) niniejszego zapytania ofertowego;

f) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Zamawiający w postępowaniu bada złożone oferty pod kątem przesłanek odrzucenia, następnie dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Dalej Zamawiający bada, czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w punkcie 9 powyżej, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu bądź podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wyklucza tego Wykonawcę i dokonuje ponownej oceny ofert pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Zamawiający bada, czy oferta Wykonawcy, która w wyniku ponownej oceny ofert, została uznana
za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

11. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w punkcie 9 powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich       Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadniając jej wybór oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium badania ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni               w Lesznie Sp. z o. o..
 • administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@mzz.leszno.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO               w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                     w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Załączniki do pobrania:

Zal nr 1 karma 2022

Zal nr 2 karma 2022

Zal nr 3 karma 2022

Zal nr 4 karma 2022