MZZ-361-10/2021                                                                            Leszno, dnia  15.11.2021 r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w zapytaniu ofertowym

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., informuje o wynikach   zapytania ofertowego na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz w Mini ZOO  w Lesznie w roku 2022.

 

W niniejszym zapytaniu ofertowym złożona została niżej przedstawiona wraz z przyznaną  punktacją oferta:

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

 

Łącznie pkt

Ryczałt całodobowy

 

Wartość brutto usług weterynaryjnych
Oferta

nr 1

CERTECO

Adam Szefliński

ul. Łowiecka 11

64-100 Leszno

 

 

77.760,00 zł

60,00 pkt

 

 

0,00 zł

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

 1. Mając powyższe na uwadze, do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

CERTECO

Adam Szefliński

 1. Łowiecka 11

64-100 Leszno

Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym , uzyskała największą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert t.j. 100,00 pkt.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze weterynarz 2022

_______________________________________________________________________________________

MZZ-361-10/2021                                                                         Leszno, dnia 08 listopada 2021 r.

 

 

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.222 UST. 5 USTAWY PZP

 

_____________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł,  p.n. Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających   w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt                   w Henrykowie oraz  w Mini ZOO w Lesznie w roku 2022”.

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Termin wykonania zamówienia

Cena ofertowa  brutto Wartość brutto oferty za usługi weterynaryjno-lecznicze

 

Oferta

nr 1

CERTECO Adam Szefliński

ul. Łowiecka 11

64-100 Leszno

 

77.760,00

 

 

0,00

Zgodnie z wymogami zapytania ofertowego

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia –  76.626,00 zł brutto.

Pliki do pobrania:

Informacja z otwarcia weterynarz 2022

_____________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-10/2021                                                                       Leszno, dnia 27.10.2021 roku

Do wszystkich Wykonawców

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej  kwoty 130 000 zł

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o., w związku  z prowadzonym postępowaniem   o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej  kwoty   130 000 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt   w Henrykowie oraz  w Mini ZOO w Lesznie w roku 2022”.

 I. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz w Mini ZOO w Lesznie. Szczegółowy wykaz czynności, jakie mają być świadczone w ramach przedmiotowego zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Termin realizacji zamówienia.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotowe usługi w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022  r.

 III. Warunki Płatności.

 1. Rachunek (lub faktura) będzie płatny w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego na rachunek wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego t.j. Formularzu ofertowym.
 2. Pozostałe warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

 • Ryczałt za całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usługi polegając na opiece weterynaryjnej nad zwierzętami przebywającymi w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz Mini ZOO w Lesznie – czyli:

 Ryczałtowa cena brutto – waga kryterium to 60 %

W powyższym kryterium oceniana będzie ryczałtowa cena brutto za usługi wskazane powyżej, podana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym w Tabeli I. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ryczałtową ceną  brutto za 12 miesięcy świadczenia usługi wymieniona w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (t.j. 60,00 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Pktr = Cn / Cb x 60 [pkt]

gdzie:

Pktr – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „ryczałtowa cena brutto”,

Cn – oznacza ryczałtową cenę brutto oferty najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb – oznacza ryczałtową cenę brutto badanej oferty.

2) Wartość wymienionych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego usług weterynaryjno-leczniczych tj.:

wartość brutto oferty za usługi weterynaryjno-lecznicze  – waga kryterium to 40 %

 W powyższym kryterium oceniana będzie wartość brutto za usługi weterynaryjno-lecznicze, podana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym w Tabeli II. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta    z najniższą wartością brutto (tj. 40,00 pkt) za usługi weterynaryjno-lecznicze.

Pozostałe oferty  zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Pktk = Cn / Cb x 40 [pkt]

gdzie:

Pktk – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „wartość brutto oferty za usługi weterynaryjno -lecznicze”,

Cn – oznacza najniższą oferowaną wartość brutto oferty najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb – oznacza wartość brutto badanej oferty za usługi weterynaryjno-lecznicze.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (Pkt) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:

Pkt = Pktr+ Pktk

i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższą suma punktów uzyskanych   w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do czasu jej otwarcia. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Zapytanie ofertowe: (znak sprawy: MZZ-361-10/2021)

„Świadczenie usług weterynaryjnych dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie”

Nie otwierać przed dniem: 08.11.2021 godz. 10:00.

 1.  Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny:
 3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 8 %, wartością usług i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.
 5. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia wynikające z zapytania ofertowego oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.
 6. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu Cywilnego  i w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych   z przedmiotem zamówienia.
 7. Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.
 8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
  na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
 10. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione
  do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
 12. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
 13. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką
  z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
 14. Zamawiający poprawi w ofercie:
 15. oczywiste omyłki pisarskie,
 16. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 17. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przekłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.
 2. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. a) nie podlegają wykluczeniu
 3. b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 4. Warunki udziału w postępowaniu:
 5. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna  warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Na potwierdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca winien złożyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego ww. warunku udziału w postępowaniu.

 1. Niezbędna wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1)  Do realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje zespołem składającym się minimum    z jednej osoby posiadającej wykształcenie wyższe weterynaryjne, prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz możliwość kierowania zakładem leczniczym dla zwierząt, przyznane zgodnie  z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Na potwierdzenie wyżej opisanego warunku Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację     o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).

 Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane w wykazie osób wyższego wykształcenia weterynaryjnego oraz prawa wykonywania zawodu weterynarza, a także możliwość kierowania zakładem leczniczym dla zwierząt, przyznane zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii     i izbach lekarsko-weterynaryjnych.  

2) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, polegającą na leczeniu zwierząt domowych, gospodarskich i dzikich o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Przy czym przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie w/w usług na podstawie umowy/zlecenia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy na rzecz jednego podmiotu/ Zamawiającego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

–  wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Ponadto Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 oraz 109 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 1. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) i na tą okoliczność Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
 2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (składane w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy – rozdz. III Oświadczenia pkt 13).
 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

UWAGA!

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postepowaniu, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) strony internetowej na której dostępne są w formie elektronicznej dokumenty,
o których mowa w Rozdziale VI pkt 3 lit. a oraz b) niniejszego zapytania.

VII. Poleganie na zasobach innego podmiotu.

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 3 zapytania ofertowego, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VI zapytania ofertowego.

VIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Rozdział II pkt 9 oraz pkt 10, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

IX. Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca.

 1. Wraz z Ofertą Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
 2. a) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
 3. b) Wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania),
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona i wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisana umowy przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty    i oświadczenia:
 5. a) Wykaz usług (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. b) ppkt 2) niniejszego zapytania oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
 6. b) Wykaz osób (Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania)na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. b) ppkt 1) niniejszego zapytania.
 7. c) Dokumenty potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na potwierdzenie warunku udziału  w postępowaniu, określonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. a) niniejszego zapytania.
 8. d) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane w wykazie osób wyższego wykształcenia weterynaryjnego oraz prawa wykonywania zawodu weterynarza, a także możliwość kierowania zakładem leczniczym dla zwierząt, przyznane zgodnie z ustawą   z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii   i izbach lekarsko-weterynaryjnych.  

Dokumenty wymienione w pkt 3 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oświadczenia należy złożyć w oryginale. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie jest zgodne z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub     w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1044 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

X. Miejsce i termin złożenia ofert.

 1. Ofertę cenową na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, t.j. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno, wyłącznie   w sekretariacie.

 XI. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, t.j. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o.  ul. C. K. Norwida 4 w Lesznie, w dniu 08.11.2021 r. o godz. 10:30.

 XII. Inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

 1. Wszelkich wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego udziela:

Małgorzata Buczyńska, Anna Woźniak-Majer

z którymi można kontaktować się osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. C. K. Norwida 4,   64-100 Leszno bądź telefonicznie pod numerem 65 529-93-67.

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji przed podpisaniem umowy.
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
 5. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 6. Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 8. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.
 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Zamawiający w postępowaniu bada złożone oferty pod kątem przesłanek odrzucenia, następnie dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Dalej Zamawiający bada, czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 11. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w punkcie 9 powyżej, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu bądź podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wyklucza tego Wykonawcę i dokonuje ponownej oceny ofert pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Zamawiający bada, czy oferta Wykonawcy, która w wyniku ponownej oceny ofert, została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 12. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w punkcie 9 powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
 13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz że osoby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 15. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 16. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadniając jej wybór oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium badania ofert i łączną punktację;
 17. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie;
 18. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o..
 • administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@mzz.leszno.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,      Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Zalacznik nr 1 do zapytania weterynarz 2022

Zalacznik Nr 2 do zapytania weterynarz 2021

Zalacznik Nr 3 do zapytania weterynarz 2022

Zalacznik Nr 4 do zapytania weterynarz 2022

Zalacznik Nr 5 do zapytania weterynarz 2022

Zalacznik nr 6 do zapytania weterynarz 2022

Załącznik nr 7 do zapytania weterynarz 2022