MZZ-361-6/2021                                                                              Leszno, 13 sierpnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

w ramach przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wyboru podmiotu świadczącego usługę udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.000.000,00 przeznaczonego na sfinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno, jako Zamawiający, zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu służącym oszacowaniu wartości zamówienia.

 1. Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie jest prowadzone wyłącznie w celu oszacowania wartości zamówienia, służącego do przygotowania i przeprowadzenia planowanego postępowania                  o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór podmiotu świadczącego usługę udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.000.000,00 przeznaczonego na sfinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni  w Lesznie Sp.                z o. o. .
 2. Przedmiotem właściwego zamówienia będzie udzielenie długoterminowego kredytu Spółce MZZ istniejącej od 2019 roku, przy następujących założeniach:

– szacowana wartość inwestycji: 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100),

– wysokość kredytu inwestycyjnego – 7.000.000,00 złotych (słownie: siedem milionów złotych 00/100),

– wkład własny 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych),

– kredyt udzielony na okres 240 miesięcy,

– odsetki płatne w ujęciu miesięcznym,

– rata kapitałowa płatna 3 miesiące po zakończeniu inwestycji, t.j. lipiec 2024 r.,

– założenie wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,

– stopa procentowa wibor 3 m,

– dodatkowo kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku bankowym w wysokości 1.720.000,00 zł na 24 miesiące na pokrycie podatku VAT z tyułu planowanej inwestycji

 1. Zasady i termin zgłoszenia odpowiedzi na niniejsze zapytanie:
 2. l) Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
 • Przedstawiona wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 174), ani nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów Ustawy Pzp i nie jest wiążąca dla żadnej ze stron.
 • Wycenę zawierającą informację o łącznej cenię brutto w formie pisemnej należy złożyć w języku polskim do dnia 25 sierpnia 2021 r.
 • Zamawiający przyjmuje Wycenę przesłaną elektronicznie na adres mailowy: przetargi@mzz.leszno.pl Wycena przekazana na inne adresy mailowe nie będzie rozpatrywana.

Wycenę można przesyłać także tradycyjną formą papierową na adres Miejski Zakład Zieleni                     w Lesznie Sp.z o. o., ul, Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno – oferty w tej formie muszą wpłynąć do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 4 ppkt 2).

 • W wycenie należy oprócz ceny zamieścić następujące dane: nazwę/imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu, jego siedzibę i adres, adres e-mail zainteresowanego podmiotu, a także numer telefonu.
 • Jeżeli wycenę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji podmiotu, podmiot ten załącza do zgłoszenia pełnomocnictwo (w oryginale, tj. z podpisem elektronicznym albo kopii notarialnie potwierdzonej podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem) udzielone do podpisania zgłoszenia.

7) Zgłoszenia przesłane po upływie terminu wskazanego w ppkt 3 niniejszego Zapytania nie będą uwzględnione.

 1. Cena podana w wycenie w złotych polskich powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem powyżej opisanego zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem.
 2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzeniem Konsultacji na podstawie art. 84 Ustawy Pzp. Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 11 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przemarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz UE L 119 z 04.05.2016, str. i zwanej dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający — Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować                   w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iodo@mzz.leszno.pl

lub listownie na adres Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o, ul. Cypriana Kamila Norwida 4,             64-100 Leszno, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Konsultacji ;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia Konsultacji. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest vwmogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w Konsultacjach.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 6) posiada Pani/Pan.
 1. na podstawie art. 1 5 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 3. na podstawie art. 1 8 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ROD0
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6) nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust, I lit. c RODO.

Wyjaśnienie:

 • skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrom praw

 

 1. Załączniki:

1) Wzór wyceny – Zapytanie wzór wyceny

2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz półroczny za rok 2021 – w celu pobrania prosimy o kontakt.

3) Bilans za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz półroczny za rok 2021 – w celu pobrania prosimy o kontakt.