MZZ-361-7/2020                                                                              Leszno, dnia  19.11.2020 r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w zapytaniu ofertowym

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., informuje o wynikach   zapytania ofertowego na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz w Mini ZOO   w Lesznie w roku 2021.

 

W niniejszym zapytaniu ofertowym złożona została niżej przedstawiona wraz z przyznaną  punktacją oferta:

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Łącznie pkt

Ryczałt całodobowy

 

Wartość brutto usług weterynaryjnych
Oferta

nr 1

CERTECO

Adam Szefliński

ul. Łowiecka 11

64-100 Leszno

 

 

71.280,00 zł

60,00 pkt

 

 

0,00 zł

40,00 pkt

 

100,00 pkt

         
 1. 2. Mając powyższe na uwadze, do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

CERTECO

Adam Szefliński

 1. Łowiecka 11

64-100 Leszno

Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym , uzyskała największą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert t.j. 100,00 pkt oraz zawiera cenę, która mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie weterynarz ogólne 2021

_______________________________________________________________________________________

MZZ-361-7/2020                                                                         Leszno, dnia 16 listopada 2020 r.

 

 

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

_____________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  p.n. Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających                    w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz  w Mini ZOO w Lesznie w roku 2021”.

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Termin wykonania zamówienia

Cena ofertowa  brutto Wartość brutto oferty za usługi weterynaryjno-lecznicze

 

Oferta

nr 1

CERTECO Adam Szefliński

ul. Łowiecka 11

64-100 Leszno

 

71.280,00

 

 

0,00

Zgodnie z wymogami zapytania ofertowego

 

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia –  71.085,60 zł brutto.

Plik do pobrania:

Informacja z otwarcia weterynarz 2021

____________________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-7/2020

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o., w związku  z prowadzonym postępowaniem   o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt                    w Henrykowie oraz  w Mini ZOO w Lesznie w roku 2021”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz w Mini ZOO w Lesznie. Szczegółowy wykaz czynności, jakie mają być świadczone w ramach przedmiotowego zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia.
 1. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przedmiotowe usługi w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021  r.

 

 

 • Warunki Płatności.
 1. Rachunek (lub faktura) będzie płatny w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego na rachunek wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego t.j. Formularzu ofertowym.
 2. Pozostałe warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8
  do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

 

 • Ryczałt za całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usługi polegając na opiece weterynaryjnej nad zwierzętami przebywającymi w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie oraz Mini ZOO w Lesznie – czyli:

 

Ryczałtowa cena brutto – waga kryterium to 60 %

 

W powyższym kryterium oceniana będzie ryczałtowa cena brutto za usługi wskazane powyżej, podana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym w Tabeli I. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ryczałtową ceną  brutto za 12 miesięcy świadczenia usługi wymieniona w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (t.j. 60,00 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

 

Pktr = Cn / Cb x 60 [pkt]

gdzie:

 

Pktr – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „ryczałtowa cena brutto”,

Cn – oznacza ryczałtową cenę brutto oferty najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb – oznacza ryczałtową cenę brutto badanej oferty.

 

2) Wartość wymienionych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego usług weterynaryjno-leczniczych tj.:

 

wartość brutto oferty za usługi weterynaryjno-lecznicze  – waga kryterium to 40 %

 

W powyższym kryterium oceniana będzie wartość brutto za usługi weterynaryjno-lecznicze, podana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym w Tabeli II. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą wartością brutto (tj. 40,00 pkt) za usługi weterynaryjno-lecznicze.

Pozostałe oferty  zostaną ocenione wg następującego wzoru:

 

Pktk = Cn / Cb x 40 [pkt]

gdzie:

 

Pktk – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „wartość brutto oferty za usługi weterynaryjno -lecznicze”,

Cn – oznacza najniższą oferowaną wartość brutto oferty najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb – oznacza wartość brutto badanej oferty za usługi weterynaryjno-lecznicze.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (Pkt) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:

Pkt = Pktr+ Pktk

 

i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.

 

Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższą suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do czasu jej otwarcia. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

 

„Zapytanie ofertowe: (znak sprawy: MZZ-361-7/2020)

„Świadczenie usług weterynaryjnych dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie

Nie otwierać przed dniem 16.11.2020 r. godz.: 10:00

 

oraz nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego.

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na formularzu ofertowym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 8 %, wartością usług
  i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.
 3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia wynikające z zapytania ofertowego oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.
 4. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu Cywilnego i w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia.
 5. Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
  na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
 8. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione
  do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
 10. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
 11. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką
  z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
 12. Zamawiący poprawi w ofercie:
 13. oczywiste omyłki pisarskie,
 14. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzgędnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 15. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiająć o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przekłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.
 2. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 3. nie podlegają wykluczeniu;
 4. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
 5. Warunki udziału w postępowaniu.

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843), dotyczące:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
  o ile wynika to z odrębnych przepisów

 

 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Na potwierdzenie wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca winien złożyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego ww. warunku udziału w postępowaniu.

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) Do realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje zespołem składającym się minimum z jednej osoby posiadającej wykształcenie wyższe weterynaryjne, prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz możliwość kierowania zakładem leczniczym dla zwierząt, przyznane zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.  

 

 

Na potwierdzenie wyżej opisanego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego).

 

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane w wykazie osób wyższego wykształcenia weterynaryjnego oraz prawa wykonywania zawodu weterynarza, a także możliwość kierowania zakładem leczniczym dla zwierząt, przyznane zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.  

 

2) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, polegającą na leczeniu zwierząt domowych, gospodarskich i dzikich o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

Przy czym przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie w/w usług na podstawie umowy/zlecenia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy na rzecz jednego podmiotu/ Zamawiającego.

 

Na potwierdzenie niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

 

3) Wykonawca złoży oświadczenie, że będzie mógł kierować zakładem leczniczym (t.j. gabinetem weterynaryjnym)  dla zwierząt, zlokalizowanym w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

 

 1. Ponadto Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych
  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) i na tą okoliczność Zamawiający żąda następujących oświadczeń
  i dokumentów:
 2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).
 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

 

 

 

UWAGA!

Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujacych się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.

Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) strony internetowej na której dostepne są w formie elektronicznej dokumenty,
o których mowa w Rozdziale VI pkt 3 lit. b) niniejszego zapytania.

 

VII. Poleganie na zasobach innego podmiotu.

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone
w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa punktach A, B, C i D powyżej.

„Zobowiązanie innego pomiotu” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę innego podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.
 2. Jeżeli inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  1. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

UWAGA!

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego
z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp, skorzysta
z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) strony internetowej, na której dostępne są w formie elektronicznej dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 3 lit. b) niniejszego zapytania ofertowego.

 

UWAGA!

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

 • Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca.
 1. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 2. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
 3. Wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania),
 4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczace spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania),
 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania),
 6. Wykaz usług (Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania)na potwierdzenie warunku udziału      w postępowaniu, określonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. c) ppkt 2) niniejszego zapytania oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
 7. Wykaz osób (Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania)na potwierdzenie warunku udziału      w postępowaniu, określonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. c) ppkt 1)  niniejszego zapytania.
 8. Oświadczenie o możliwości kierowania zakładem leczniczym (gabinetem weterynaryjnym),
 9. Dokumenty potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, okreslonego w Rozdziale VI pkt 2 lit. b) niniejszego zapytania.
 10. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych
  „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oświadczenia należy złożyć w oryginale. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie jest zgodne z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1044 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert.

Ofertę cenową na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2019 roku, do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o.o., ul. C. K. Norwida 4, 64 – 100 Leszno, WYŁĄCZNIE w sekretariacie.

 

 1. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego t.j. Miejski Zakład Zieleni ul. C. K. Norwida 4       w Lesznie w dniu 16.11.2020 r., o godz. 10:30, sekretariat.

 

 1. Inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
 2. Wszelkich wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego udziela:

Małgorzata Buczyńska, Anna Woźniak-Majer

z którymi można kontaktować się osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. C. K. Norwida 4,             64-100 Leszno bądź telefonicznie pod numerem 65 529-93-67.

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji przed podpisaniem umowy.
 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
 5. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 6. Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 7. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 9. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert.
 10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale V 10 lit. c) niniejszego zapytania ofertowego;
  6. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
  7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Zamawiajacy w postępowaniu bada złożone oferty pod kątem przesłanek odrzucenia, następnie dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriuów oceny ofert. Dalej Zamawiający bada, czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 12. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w punkcie 9 powyżej, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu bądź podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wyklucza tego Wykonawcę i dokonuje ponownej oceny ofert pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Zamawiający bada, czy oferta Wykonawcy, która w wyniku ponownej oceny ofert, została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 13. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w punkcie 9 powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną sposród pozostałych ofert.
 14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz że osoby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 16. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 17. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadniając jej wybór oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium badania ofert i łączną punktację;
 18. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie;
 19. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
 20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o. ul. C.K.Norwida 4, 64-100 Leszno, który oświadcza że  jest Administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa.

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo@mzz.leszno.pl .

3)  Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu wykonania umowy, której stroną  jest osoba, której dane dotyczą,  lub do podjęcia działań  na żądanie  osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy, tj. podjęcia działań związanych  z prowadzeniem postępowania,  do którego nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być  podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać  dane na podstawie powszechnie obowiązujących  przepisów prawa lub podmioty przetwarzające  na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;

5) Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez czas archiwizacji oraz czas niezbędny  do zweryfikowania prawidłowości  przeprowadzanego postępowania  i jego realizacji;

6) Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem podjęcia działań związanych  z wykonaniem umowy, której stroną  jest osoba, której dane dotyczą,  lub do podjęcia działań  na żądanie  osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy tj. podjęcia działań związanych  z prowadzeniem  postępowania,  do którego nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych. Konsekwencją  niepodania przez Pana/Panią  swoich danych osobowych jest brak możliwości  uczestniczenia w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych oraz brak możliwości  wykonania umowy.

 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu  do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania  od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem  przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących  narusza przepisy RODO.

9) nie przysługuje Pani/Panu:

−   w związku  z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia  danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie weterynarz 2021 OGÓLNE

Zalacznik nr 1 do zapytania weterynarz 2021

Zalacznik Nr 2 do zapytania weterynarz 2021

Zalacznik Nr 3 do zapytania weterynarz 2021

Zalacznik nr 4 do zapytania weterynarz 2021

Zalacznik nr 5 do zapytania weterynarz 2021

Zalacznik Nr 6 do zapytania weterynarz 2021

Zalacznik Nr 7 do zapytania weterynarz 2021

Zalacznik nr 8 do zapytania weterynarz 2021

Zalacznik nr 9 do zapytania weterynarz 2021