OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – UsługiZamieszczanie ogłoszenia:obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nieZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 512526-N-2019Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Miejski Zakład Zieleni, Krajowy numer identyfikacyjny 41051247000000, ul. Cypriana Kamila Norwida  4, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 299 367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, faks 655 299 367. 
Adres strony internetowej (url): www.mzz.leszno.pl, www.bip.mzz.leszno.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznegoSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MZZ-361-3/2019II.2) Rodzaj zamówienia:
UsługiII.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o. ”. 1. Opis przedmiotu zamówienia, wraz z podziałem na obiekty, stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.mzz.leszno.pl Przewidywana liczba godzin pracy: – świadczenie usług ochrony i mienia w Mini ZOO – 4.416 godzin, – ochrona i pomoc na stanowisku pomocnik gospodarczy w Schronisku w Henrykowie – 6.624 godzin, – monitoring Zakładu – jeden raz na dobę między 15-7 , siedem dni w tygodniu, – odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu, reakcja na włamanie – 24 godziny na dobę, w razie zaistnienia konieczności. Wspólny słownik zamówień: CPV: 79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie, CPV: 85.31.23.10-5 – usługi dozoru, CPV:98.30.00.00.-6 – różne usługi. 2. Zamawiający wymaga, by pracownicy ochrony byli wyposażeni w: a) jednolite umundurowanie z widocznym logo firmy, b) techniczne środki łączności, np. telefony komórkowe, radiotelefony oraz dozwolone prawem środki ochrony osobistej. 3. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 grupą interwencją pozwalającą na wsparcie działań pracownika ochrony w ciągu 10 minut od czasu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Pod pojęciem grupy interwencyjnej należy rozumieć grupę o składzie co najmniej 2 osób ochrony (kwalifikowanych pracowników ochrony) wyposażonych w środki łączności radiowej, pałki ochronne np. typu TONFA, kajdanki oraz oznakowany samochód. 4. Do zadań Wykonawcy będzie ponadto należało: – monitoring siedziby Zamawiającego polegający na przejeździe przez Siedzibę Zakładu w wyznaczonym czasie i godzinach., zlokalizowaną przy ul. C.K. Norwida 4 w Lesznie jeden raz na dobę między godziną 15-7 – odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu polegający na odbiorze sygnału alarmu z czujek zlokalizowanych na terenie Zakładu, a także do odbioru obrazu monitoringu z kamer zamontowanych na terenie Zakładu, . Dane powinny być przechowywane minimum 14 dni, reakcja na włamanie polegająca wysłaniu grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zajścia – obsługa czytników kart pracy zlokalizowanych na terenie Mini ZOO w Lesznie polegająca na co najmniej dwukrotnym obejściu w ciągu godziny terenu ZOO, aby nie dopuścić do jakichkolwiek szkód i kradzieży, odnotowując patrolowanie terenu w czytnikach kart pracy– przedstawione na Załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ – mapa z lokalizacją miejsc, w których mają być zamontowane czytniki kart pracy . 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany została w Załączniku nr 7 do SIWZ.II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nieII.5) Główny Kod CPV: 85312310-5
Dodatkowe kody CPV: 98300000-6SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczonyIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nieIII.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510049199-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.

Miejski Zakład Zieleni: Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 512526-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Zieleni, Krajowy numer identyfikacyjny 41051247000000, ul. Cypriana Kamila Norwida  4, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 299 367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, faks 655 299 367. 
Adres strony internetowej (url): www.mzz.leszno.pl, www.bip.mzz.leszno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

MZZ-361-3/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o. ”. 1. Opis przedmiotu zamówienia, wraz z podziałem na obiekty, stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.mzz.leszno.pl Przewidywana liczba godzin pracy: – świadczenie usług ochrony i mienia w Mini ZOO – 4.416 godzin, – ochrona i pomoc na stanowisku pomocnik gospodarczy w Schronisku w Henrykowie – 6.624 godzin, – monitoring Zakładu – jeden raz na dobę między 15-7 , siedem dni w tygodniu, – odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu, reakcja na włamanie – 24 godziny na dobę, w razie zaistnienia konieczności. Wspólny słownik zamówień: CPV: 79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie, CPV: 85.31.23.10-5 – usługi dozoru, CPV:98.30.00.00.-6 – różne usługi. 2. Zamawiający wymaga, by pracownicy ochrony byli wyposażeni w: a) jednolite umundurowanie z widocznym logo firmy, b) techniczne środki łączności, np. telefony komórkowe, radiotelefony oraz dozwolone prawem środki ochrony osobistej. 3. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 grupą interwencją pozwalającą na wsparcie działań pracownika ochrony w ciągu 10 minut od czasu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Pod pojęciem grupy interwencyjnej należy rozumieć grupę o składzie co najmniej 2 osób ochrony (kwalifikowanych pracowników ochrony) wyposażonych w środki łączności radiowej, pałki ochronne np. typu TONFA, kajdanki oraz oznakowany samochód. 4. Do zadań Wykonawcy będzie ponadto należało: – monitoring siedziby Zamawiającego polegający na przejeździe przez Siedzibę Zakładu w wyznaczonym czasie i godzinach., zlokalizowaną przy ul. C.K. Norwida 4 w Lesznie jeden raz na dobę między godziną 15-7 – odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu polegający na odbiorze sygnału alarmu z czujek zlokalizowanych na terenie Zakładu, a także do odbioru obrazu monitoringu z kamer zamontowanych na terenie Zakładu, . Dane powinny być przechowywane minimum 14 dni, reakcja na włamanie polegająca wysłaniu grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zajścia – obsługa czytników kart pracy zlokalizowanych na terenie Mini ZOO w Lesznie polegająca na co najmniej dwukrotnym obejściu w ciągu godziny terenu ZOO, aby nie dopuścić do jakichkolwiek szkód i kradzieży, odnotowując patrolowanie terenu w czytnikach kart pracy– przedstawione na Załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ – mapa z lokalizacją miejsc, w których mają być zamontowane czytniki kart pracy . 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany została w Załączniku nr 7 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 85312310-5

Dodatkowe kody CPV: 98300000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 179260.92 
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie   Nazwa wykonawcy: Lespin Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: info@lespin.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Okrężna 19 b 
Kod pocztowy: 64-100 
Miejscowość: Leszno 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  Cena wybranej oferty/wartość umowy 230034.11 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 230034.11 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230034.11 
Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

MZZ-361-3/2019                                                                              Leszno, dnia  06.03.2019 r.

Wykonawcy

biorący udział w przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia                                       i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni         w Lesznie”.

1. Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy      z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożona została następująca niżej przedstawiona wraz z przyznaną  punktacją oferta:

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT   Łączna liczba punktów przyznanych ofercie
Cena ofertowa  brutto /  punkty   w kryterium Czas interwencji grupy interwencyjnej (minuty) / punkty          w kryterium  
Oferta nr 1 Lespin Sp. z o. o. ul. Okrężna 19 b 64-100 Leszno   230.034,11 zł     60,00 pkt   5 min.     40,00 pkt     100,00 pkt

2. Mając powyższe na uwadze, do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany  Wykonawca:

Lespin Sp. z o. o.

ul. Okrężna 19 b

   64-100 Leszno

   cena ofertowa: 230.034,11 zł brutto

   czas interwencji grupy interwencyjnej: 5 minut.

Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych , uzyskała największą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert t.j. 100,00 pkt oraz zawiera cenę, która mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.