23.04.2018 14:59

UWAGA!!!

W dniu 29.05.2018 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówiena.

Pliki do pobrania:

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

UWAGA!

W dniu 23.05.2018 r. Zamwiający zamieścił izawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania:

– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert:

Pliki do pobrania:

– Otwarcie ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

 

 

Ogłoszenie nr 546941-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

 

Miejski Zakład ZieleniWykonanie drogi gospodarczej nr 5 w Parku 1000-lecia przy ul. 17 Stycznia w Lesznie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot
Zamawiający partner: Miasto Leszno ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno NIP 697-22-59-898, REGON 411050445
Zamawiający upoważniony: Miejski Zakład Zieleni ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno NIP 697-001-36-38, REGON 410512470, Pan Tomasz Neumann, Pani Anna Woźniak-Majer tel. 65 529-93-67

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Zieleni, krajowy numer identyfikacyjny 41051247000000, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida  4 , 64100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 299 367, e-mailmzz@mzz.leszno.pl, faks 655 299 367.
Adres strony internetowej (URL): www.mzz.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie udzielonego w dniu 24 lipca 2017 roku pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Leszna w postępowaniach administracyjnych z zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie, dotyczących urządzania przestrzeni miejskiej i terenów zielonych stanowiących własność Miasta Leszna . Miejski Zakład Zieleni przeprowadzi postępowanie przetargowe i udzieli zamówienia w imieniu Miasta Leszna i na ich rzecz.
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.mzz.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.mzz.leszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Adres:
Miejski Zakład Zieleni, ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie drogi gospodarczej nr 5 w Parku 1000-lecia przy ul. 17 Stycznia w Lesznie
Numer referencyjny: MZZ-361-7/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest „Wykonanie drogi gospodarczej nr 5 w Parku 1000-lecia przy ul. 17 Stycznia w Lesznie”. Projekt budowlany, który stanowi załącznik do SIWZ zawiera również inne rodzaje robót, jednak przedmiotem zamówienia jest wyłącznie wykonanie drogi gospodarczej nr 5. Pozostałe prace opisane w załączonym projekcie zostały już wcześniej zrealizowane przez Zamawiającego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 45112711-2- roboty w zakresie kształtowania Parków 45100000-8- przygotowanie terenu pod budowę 45233140-2 – roboty drogowe 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drogi pieszo-jezdnej oznaczonej nr 5 w Parku 1000 –lecia przy ul. 17 Stycznia w Lesznie przedstawionej na mapie stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ . 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysie ofertowym. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ (Załącznik nr 7 do 10 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.mzz.leszno.pl oraz www.bip.mzz.leszno.pl 4. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1) umowie i SIWZ, 2) projekcie budowlanym, 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 4) obowiązujących normach, 5) ofercie Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część kosztorysem ofertowym z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów: 1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących normach, 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru danej branży świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacji Technicznej i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, 3) materiały porozbiórkowe pozyskane przy przedmiotowych robotach należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej. 5. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysie ofertowym. 7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora nadzoru danej branży. 8. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie materiałów o cechach niegorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 9. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie kierownika robót; 2) prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z pozostałej części Parku przez zwiedzających; 3) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie robót jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych; 4) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej; 5) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; 6) przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie Zamawiającego; 7) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 8) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 9) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 10) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia. Zamawiający nie będzie wymagał sporządzenia przez Wykonawcę planu BIOZ, o którym mowa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 9 do SIWZ). Plan ten dotyczył wcześniej realizowanego etapu prac. 10. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego 2) usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości. 3) wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru. 4) organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót. 5) rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania terenu robót. 6) przestrzegania zasad BHP. 7) usuwanie z terenu robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 8) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru. 9) wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego. 11. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. Okres gwarancji Wykonawca poda w formularzu ofertowym jako jedno z kryterium oceny ofert. 12. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 ppkt 1) lit. a) upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 13. Przekazanie terenu robót nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 14. Z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu robót Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych. 15. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca robot. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki. 17. Zamawiający nie dopuszcza częściowego odbioru robót. 18. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy protokół końcowego odbioru robót. 19. Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, Podwykonawcy, Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez Inspektora nadzoru, iż prace zostały wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt (element obiektu) pozbawiony jest wszelkich wad załączając jednocześnie: 1) geodezyjnie potwierdzony obmiar robót, 2) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 3) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r. poz. 1968), 4) pisemną gwarancję na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, 5) wypełniony dziennik budowy, 6) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 20. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 19 lub też brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 21. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego na warunkach podobnych do warunków realizacji zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania takich robót oraz zabezpieczenia w budżecie Zakładu środków finansowych na ich realizację. W zakresie zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje wykonanie utwardzeń przy domkach dla zwierząt realizowanych w ramach wcześniejszych robót, o powierzchni ok. 270 m ². 22. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 108 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  roboty ziemne,  roboty związane z wykonaniem podbudowy,  roboty związane z wykonaniem nawierzchni z płyt ażurowych. 23. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w pkt. 22 powyżej. 24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 25. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 23 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 11 umowy. 26. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.mzz.leszno.pl lub www.bip.mzz.leszno.pl 27. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. 28. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 29. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) umowa i SIWZ 2) projekt budowlany, 3) STWiOR, 4) obowiązujące normy, 5) oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część kosztorysem ofertowym. 

II.5) Główny kod CPV: 45112711-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W zakresie zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje wykonanie utwardzeń przy domkach dla zwierząt realizowanych w ramach wcześniejszych robót, o powierzchni ok. 270 m ². 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 170.000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu, nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych lub kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia, b) dysponuje minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika robót branży drogowej w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Robót. Osoba wyznaczona na Kierownika Robót posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. 17. Dokumenty podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dot. podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3 lit. a) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2) SIWZ: a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Uwaga: Zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przedłożona, na wezwanie Zamawiającego, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powinna być aktualna na dzień złożenia polisy i mieć charakter ciągły tj.: potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik nr 5 do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) kosztorys ofertowy sporządzony na bazie załączonego formularza (Załącznik nr 10 do SIWZ ) c) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), d) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
najniższa cena ofertowa brutto 60,00
termin wykonania robót 10,00
gwarancja jakości 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: A) Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c) odkrycia w trakcie robót niewypałów i niewybuchów, d) odkrycia w trakcie robót obiektów wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego terenu, na którym będą prowadzone roboty, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, 3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 4) opóźnienia w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 6) konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 7) konieczności wykonania robót objętych zamówieniem uzupełniającym. 8) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, c) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  materiały, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,  w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa,  w czasie realizacji robót zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma),  w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały,  w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii ich wykonania robót budowlanych albo innych prac. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. Zmiany wskazywane w pkt. A ppkt. 6) – 8) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. B) Zmiany osobowe: 1) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. 2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jeśli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. C) Pozostałe zmiany: 1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obniżenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 2) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji gdy wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 3) Zmiana danych związanych ze zmianą nr rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy 4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w umowie, b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczby lub asortymentu dostarczonych urządzeń. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości robót zamiennych i/lub niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji – średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie D) Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 6) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 7) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych, m. in.: 1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. 2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-05-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Załaczniki do pobrania: