Ogłoszenie nr 510406467-N-2021 z dnia 21.01.2021 r.
Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 765611-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. , Krajowy numer identyfikacyjny 382259957, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida  4, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655299367, 655299367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, przetargi@mzz.leszno.pl, faks 655299367.
Adres strony internetowej (url): www.mzz.leszno.pl ; bip.mzz.leszno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MZZ-361-10/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o. ”. 2. Przewidywana liczba godzin pracy: – świadczenie usług ochrony i mienia w Mini ZOO – 5.840 godzin, – ochrona i pomoc na stanowisku pomocnik gospodarczy w Schronisku w Henrykowie – 8.760 godzin, – monitoring Zakładu – jeden raz na dobę między 15-7 , siedem dni w tygodniu, – odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu, reakcja na włamanie – 24 godziny na dobę, w razie zaistnienia konieczności. 3. Wspólny słownik zamówień: CPV: 79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie, CPV: 85.31.23.10-5 – usługi dozoru, CPV:98.30.00.00-6 – różne usługi. 4. Zamawiający wymaga, by pracownicy ochrony byli wyposażeni w: a) jednolite umundurowanie z widocznym logo firmy, b) techniczne środki łączności, np. telefony komórkowe, radiotelefony oraz dozwolone prawem środki ochrony osobistej. 5. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 grupą interwencją pozwalającą na wsparcie działań pracownika ochrony w ciągu 10 minut od czasu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Pod pojęciem grupy interwencyjnej należy rozumieć grupę o składzie co najmniej 2 osób ochrony (kwalifikowanych pracowników ochrony) wyposażonych w środki łączności radiowej, pałki ochronne np. typu TONFA, kajdanki oraz oznakowany samochód. 6. Do zadań Wykonawcy będzie ponadto należało: – monitoring siedziby Zamawiającego polegający na przejeździe przez Siedzibę Zakładu w wyznaczonym czasie i godzinach, zlokalizowaną przy ul. C.K. Norwida 4 w Lesznie jeden raz na dobę między godziną 15-7 – odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu polegający na odbiorze sygnału alarmu z czujek zlokalizowanych na terenie Zakładu, a także do odbioru obrazu monitoringu z kamer zamontowanych na terenie Zakładu. Dane powinny być przechowywane minimum 14 dni, reakcja na włamanie polegająca wysłaniu grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zajścia – obsługa czytników kart pracy zlokalizowanych na terenie Mini ZOO w Lesznie polegająca na co najmniej dwukrotnym obejściu w ciągu godziny terenu ZOO, aby nie dopuścić do jakichkolwiek szkód i kradzieży, odnotowując patrolowanie terenu w czytnikach kart pracy– przedstawione na Załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ – mapa z lokalizacją miejsc, w których mają być zamontowane czytniki kart pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 98300000-6, 85312310-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 342834.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak
Nazwa wykonawcy: Impel Safety Sp. z o. o. – Lider; Impel Defender Sp. z o. o. ; Impel Facility Services Sp. z o. o.
Email wykonawcy: s.klosowski@impel.pl ; d.wojciak@impel.pl
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Kod pocztowy: 53-111
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 363664.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 363664.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 371580.55
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Plik do pobrania:

____________________________________________________________________________________________________________
MZZ-361-10/2020                                                                            Leszno, dnia  14.01.2021 r.

 

Wykonawcy biorący udział w przetargu

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dot. przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.”.

  

  1. Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące niżej przedstawione wraz z przyznaną punktacją oferty:
Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Łączna liczba przyznanych ofercie punktów

Cena ofertowa  brutto /  punkty   w kryterium Czas interwencji grupy interwencyjnej (minuty) / punkty          w kryterium

 

Oferta

nr 1

Konsorcjum firm:

Impel Safety Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

Impel Defender Sp. z o. o.,

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

 

363.664,26 zł

 

 

60,00 pkt

 

 

 

5 min.

 

 

40,00 pkt

 

 

100,00 pkt

Oferta

nr 2

LESPIN Sp. z o. o.

ul. Okrężna 19 b

64-100 Leszno

 

 

371.580,55 zł

 

 

58,72 pkt

 

 

 

5 min.

 

 

40,00 pkt

 

 

98,72 pkt

 

  1. Mając powyższe na uwadze, do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

Konsorcjum firm:

Impel Safety Sp. z o. o.

  1. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Defender Sp. z o. o.,

  1. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o. o.,

  1. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

cena ofertowa: 363.664,26 zł brutto

czas interwencji grupy interwencyjnej: 5 minut.

Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych , uzyskała największą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert t.j. 100,00 pkt oraz zawiera cenę, która mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ogólne ochrona na 2021

________________________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-10/2020                                                                              Leszno, dnia 29.12.2020 r.

 

Wykonawcy

biorący udział

w przetargu nieograniczonym

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie   Sp. z o. o.”.

 

Zamawiający, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych,                      o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w następujący sposób:

 

Oferta nr 1 – Konsorcjum firm: Impel Safety Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Defender Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

W pkt II Formularza ofertowego (Oferowane warunki zamówienia) jest:

Lp. Nazwa usługi                                                               Przewidywana liczba godzin pracy Cena netto za 1 godzinę Łącznie netto VAT 23 % za całość Brutto łącznie
1. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Mini Zoo 5 840,00 19,11 116 602,40 26 818,55 143 420,95
2. Ochrona i pomoc na stanowisku pracownik gospodarczy  w Schronisku w Henrykowie 8 760,00 19,11 167 403,60 38 502,83 205 906,43
3. Monitoring zieleni 1 raz na dobę między 15-7 12,00 694,00 8 326,00 1 914,98 10 240,98
4. Odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu, reakcja na włamanie 12,00 694,00 8 326,00 1 914,98 10 240,98
ŁĄCZNIE 14 600,00 X 300 658,00 69 151,34 369 809,34

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 34/100.

 

W pkt II Formularza ofertowego (Oferowane warunki zamówienia) powinno być:

Lp. Nazwa usługi                                                              Przewidywana liczba godzin pracy Cena netto za 1 godzinę Łącznie netto VAT 23 % za całość Brutto łącznie
1. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Mini Zoo 5 840,00 19,11 111 602,40 25 668,55 137 270,95
2. Ochrona i pomoc na stanowisku pracownik gospodarczy  w Schronisku w Henrykowie 8 760,00 19,11 167 403,60 38 502,83 205 906,43
3. Monitoring zieleni 1 raz na dobę między 15-7 12,00 694,00 8 328,00 1 915,44 10 243,44
4. Odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu, rekacja na włamanie 12,00 694,00 8 328,00 1 915,44 10 243,44
ŁĄCZNIE 14 600,00 X 295 662,00 68 002,26 363 664,26

Słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 26/100.

 

UZASADNIENIE:

Błąd rachunkowy ze wskazanej powyżej tabeli ma charakter oczywisty i bezsporny, jest następstwem nieprawidłowego odczytania wyniku działań arytmetycznych (przemnożenie przewidywanej liczby godzin pracy przez cenę netto za 1 godzinę, a w dalszej konsekwencji wartości podatku VAT i wartości brutto łącznie).

W konsekwencji poprawiono zapisy wierszy z tabeli.

Plik do pobrania:

Oczywista omyłka rachunkowa ochrona 2021

___________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-10/2020                                                                                  Leszno, dnia 29 grudnia 2020 r.

 

 

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

_____________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie   Sp. z o. o.”.

 

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, została złożona następująca oferta:

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Termin wykonania zamówienia

Cena ofertowa  brutto Czas interwencji grupy interwencyjnej (minuty)

 

 

Oferta nr 1

Konsorcjum firm:

Impel Safety Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Defender Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Facility Services Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

 

 

369.809,34

 

5 min.

 

Zgodnie z wymogami SIWZ

 

Oferta nr 2

 

LESPIN Sp. z o. o.

ul. Okrężna 19 b

64-100 Leszno

 

 

 

371.580,55

 

 

5 min.

 

Zgodnie z wymogami SIWZ

 

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia –  421.686,31 zł brutto.

 

Plik do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert ochrona 2021

 

________________________________________________________________________________________________

UWAGA!!!

W dniu 22.12.2020 r. Zamawiający zamieścił Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1.

Plik do pobrania:

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 ochrona na 2021 rok

_________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 765611-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. , krajowy numer identyfikacyjny 382259957, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida  4 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655299367, 655299367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, przetargi@mzz.leszno.pl, faks 655299367.
Adres strony internetowej (URL): www.mzz.leszno.pl; bip.mzz.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
mzz.leszno.pl, bip.mzz.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., ul. C.K.Norwida 4, 64-100 Leszno, sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.
Numer referencyjny: MZZ-361-10/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o. ”. 2. Przewidywana liczba godzin pracy: – świadczenie usług ochrony i mienia w Mini ZOO – 5.840 godzin, – ochrona i pomoc na stanowisku pomocnik gospodarczy w Schronisku w Henrykowie – 8.760 godzin, – monitoring Zakładu – jeden raz na dobę między 15-7 , siedem dni w tygodniu, – odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu, reakcja na włamanie – 24 godziny na dobę, w razie zaistnienia konieczności. 3. Wspólny słownik zamówień: CPV: 79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie, CPV: 85.31.23.10-5 – usługi dozoru, CPV:98.30.00.00-6 – różne usługi. 4. Zamawiający wymaga, by pracownicy ochrony byli wyposażeni w: a) jednolite umundurowanie z widocznym logo firmy, b) techniczne środki łączności, np. telefony komórkowe, radiotelefony oraz dozwolone prawem środki ochrony osobistej. 5. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 grupą interwencją pozwalającą na wsparcie działań pracownika ochrony w ciągu 10 minut od czasu zgłoszenia przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Pod pojęciem grupy interwencyjnej należy rozumieć grupę o składzie co najmniej 2 osób ochrony (kwalifikowanych pracowników ochrony) wyposażonych w środki łączności radiowej, pałki ochronne np. typu TONFA, kajdanki oraz oznakowany samochód. 6. Do zadań Wykonawcy będzie ponadto należało: – monitoring siedziby Zamawiającego polegający na przejeździe przez Siedzibę Zakładu w wyznaczonym czasie i godzinach, zlokalizowaną przy ul. C.K. Norwida 4 w Lesznie jeden raz na dobę między godziną 15-7 – odbiór sygnału alarmu i obrazu monitoringu polegający na odbiorze sygnału alarmu z czujek zlokalizowanych na terenie Zakładu, a także do odbioru obrazu monitoringu z kamer zamontowanych na terenie Zakładu. Dane powinny być przechowywane minimum 14 dni, reakcja na włamanie polegająca wysłaniu grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zajścia – obsługa czytników kart pracy zlokalizowanych na terenie Mini ZOO w Lesznie polegająca na co najmniej dwukrotnym obejściu w ciągu godziny terenu ZOO, aby nie dopuścić do jakichkolwiek szkód i kradzieży, odnotowując patrolowanie terenu w czytnikach kart pracy– przedstawione na Załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ – mapa z lokalizacją miejsc, w których mają być zamontowane czytniki kart pracy.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
85312310-5
98300000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.02.2021   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 2 lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że: Posiada aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22.08.1997 r o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5. pkt. 2. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 2. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie jednej usługi na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu (umowy, zlecenia) trwającego minimum 12 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit d) ppkt 1) SIWZ. 2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.). 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 7, 14, 17 i 18 niniejszego Rozdziału, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 7, 14, 17 i 18 niniejszego Rozdziału, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 8. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit. d) ppkt 1) SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14. ppkt 1) lit a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 14. ppkt. 1) lit a) niniejszego Rozdziału SIWZ. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 11. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 7 lit. d) ppkt 1) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit. d) ppkt 1) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualna koncesja wydanej przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22.08.1997 r o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142.). 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ). 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej SIWZ (Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ), c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Czas interwencji grupy interwencyjnej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno, adres e-mail: sekretariat@mzz.leszno.pl;  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo@mzz.leszno.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie”, znak sprawy: MZZ-361-10/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.”

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Pliki do pobrania: