Ogłoszenie nr 510530867-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 603415-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. , Krajowy numer identyfikacyjny 382259957, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida  4, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655299367, 655299367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, przetargi@mzz.leszno.pl, faks 655299367.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MZZ-361-8/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników, na terenach zieleni miejskiej w Lesznie z podziałem na dwa zadania: Zadanie I- Dostawa materiału roślinnego wraz z rozładunkiem do wiosennych i jesiennych obsadzeń kwietników przez Zamawiającego . Zadanie II- Odbiór, Obsadzenie, pielęgnacja wież, donic oraz skrzynek kwiatowych wraz z dostawą i rozładunkiem. 2. Zakres zamówienia – zamówienie obejmuje dostawę materiału roślinnego wraz z rozładunkiem do obsadzenia letniego i jesiennego kwietników oraz dostawę wraz z rozładunkiem obsadzonych wież kwiatowych. 3. Miejsce dostawy zostanie każdorazowo określone przez Zamawiającego, będzie to albo siedziba Zamawiającego, albo też teren miasta Leszna. 3.1 Zadanie I, zakres obejmuje dostawę roślin jednorocznych wiosną i jesienią : 1) Dostawa wiosenna wraz z rozładunkiem w ilości 36 420 sztuk do siedziby zakładu w czterech transportach od 15 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. 2) Dostawa jesienna w ilości 20 100 sztuk do siedziby zakładu wraz z rozładunkiem w dwóch transportach od 15 października 2021 roku do 15 listopada 2021 roku. 3) Wymagania jakościowe dla roślin kwietnikowych zgodnie z normą BN-76/9125-01 : a) Rośliny powinny być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów wykwitnięte w 70 %, dojrzałe technicznie, jednolite w całej partii, zdrowe, niezwiędnięte; b) Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany; c) Stopień rozwoju wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii; d) Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona ; e) Niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian; f) Niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby czy szkodniki; g) Niedopuszczalne, są uszkodzenia mechaniczne roślin 3.2 Zadanie II- Odbiór, Obsadzenie, pielęgnacja wież, donic oraz skrzynek kwiatowych wraz z dostawą i rozładunkiem. 1) Zakres zadania II obejmuje: a) Zabranie od Zamawiającego, przez Wykonawcę pojemników ( wież kwiatowych, donic i skrzynek balkonowych) do końca marca 2021 r. b) Posadzone w marcu/kwietniu, przez Wykonawcę rośliny w pojemnikach (wieże, donice, skrzynki balkonowe), będą znajdować się pod jego opieką do czasu dostawy. Wykonawca do czasu dostawy do Zamawiającego obejmie pielęgnacją rośliny tj. zapewni podlewanie, nawożenie oraz przynajmniej jednokrotnie uszczyknięcie pędów. c) Wykonawca dostarczy wieże, donice oraz skrzynki obsadzone materiałem roślinnym, między innymi Pelargonia, gdzie każda roślina została wyhodowana z dwóch pojedynczych sadzonek (Pelargonie) oraz dokona ich rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. d) W chwili dostawy w obsadzonych pojemnikach pędy roślin powinny przykrywać jeden dłuższy bok, na który zwisają, ale nie krótsze niż 20 cm. e) Co drugi pęd (pelargonia) uszczyknięty w celu poprawienia krzewienia. Minimum 70% roślin w pełni wykwitnięte. f) Substrat wypełniający skrzynki o pH 6,2 o drobnym granulacie z domieszką perlitu oraz nawozu długodziałającego. Pojemniki do obsadzenia mają być wypełnione podłożem maksymalnie do krawędzi. Przewidywana ilość podłoża przewidziana do przygotowania wynosi 26-28 m³. g) W okresie od obsadzenia pojemników, przez Wykonawcę do czasu ich dostarczenia Zamawiający dokona kontroli jakości obsadzenia pojemników wykonanych prac bezpośrednio u Wykonawcy lub zwróci się o dostarczenie do siedziby Zamawiającego zdjęć przedstawiających obsadzone pojemniki (wieże kwiatowe, donice, skrzynki balkonowe). h) Odbiór pojemników do obsadzenia z bazy Miejskiego Zakładu Zieleni, znajdującego się przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 w Lesznie i przewiezienie na magazyn Wykonawcy. Dokładne oczyszczenie donic, wież, skrzynek i złożenie zebranych elementów w całość. • Wypełnienie 23 wież JHP TERRA H 1200 podłożem oraz obsadzenie roślinami w ilości 80-90 sztuk na pojemnik. • Wypełnienie 20 wież JHP TERRA H 750 podłożem oraz obsadzenie roślinami w ilości 45-50 sztuk na pojemnik. • Wypełnienie donic kwiatowych JHP JIFWR 600 podłożem w ilości 104 sztuki oraz obsadzenie roślinami w ilości 4-5 szt. na pojemnik. • Wypełnienie skrzynek kwiatowych podłożem w ilości 33 sztuk oraz obsadzenie kwiatami w ilości 230 sztuk. 2) Na materiał do obsadzenia pojemników w ilości 4 800 szt. (Zadanie nr II) składa się: Helichrysum petiolare- 100 szt. Ipomea hybryda- 900 szt. Petunia×hybrida(Surfinia)-1800 szt. Pelargonium peltatum- 1850 szt. Plectranthus coleoides- 150 szt. 3) Zamawiający przekaże informacje Wykonawcy o formie obsadzenia poszczególnych pojemników i składu gatunkowego w obrębie przewidzianych gatunków. 4) Materiał roślinny który pozostanie z obsadzenia pojemników ( wież, donic, skrzynek) należy dostarczyć z pierwszym transportem obsadzonych pojemników. 5) Wykonawca sam określi ilość transportów przewidzianych do odbioru i dostawy obsadzonych pojemników przez Zamawiającego. 6) Koszty związane z odbiorem, rozładunkiem i dostawą pojemników pokryje Wykonawca. 7) Dostawa obsadzonych pojemników z magazynu Wykonawcy do siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni- Zamawiającego wraz z rozładunkiem w terminie 16.05.2021 r.-25.05.2021 r. 8) W wyznaczony dzień dostawy pojemników, wież i donic muszą być one w 90 % przykryte zielenią. W przeciwnym wypadku Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 8 wzoru umowy. 9) Na miejscu Zamawiający dokona oceny jakościowej obsadzonych pojemników . 4. Zestawienie ilościowe materiału roślinnego do obsadzenia pojemników zostało ujęte w całościowym zestawieniu materiału roślinnego do dostawy obejmujący Zadanie I i II (36 420 + 20 100+4 800 = 61 320 szt.). 5. Zestawienie ilościowe i gatunkowe w rozbiciu na poszczególne zadania: Zakres ilości sztuk poszczególnych roślin przy zadaniu I i zadaniu II: Lp. Nazwa łacińska Razem sztuk 1. Ageratum houstonianum 800 2. Alternanthera 1550 3. Alternanthera 1380 4. Begonia ×tuberhybrida 350 5. Begonia semperflorens 2250 6. Begonia semperflorens 2600 7. Begonia semperflorens 2500 8. Bellis perennis 2400 9. Bellis perennis 1700 10. Bellis perennis 3050 11. Brasica oleracea 200 12. Canna 780 13. Canna 910 14. Chlorophytum 1070 15. Echeveria elegans 4760 16. Helichrysum petiolare 500 17. Ipomea hybrida 650 18. Ipomea hybrida 650 19. Iresine 3520 20. Petunia ×hybrida (Surfinia) 600 21. Petunia ×hybrida (Surfinia) 600 22. Petunia ×hybrida (Surfinia) 600 23. Pelargonium peltatum 750 24. Pelargonium peltatum 500 25. Pelargonium peltatum 600 26. Pelargonium zonale(Classic) 3800 27. Pelargonium zonale(Classic) 3410 28. Plectranthus coleoides 300 29. Senecio cineraria 1990 30. Tagetes patula nana 1400 31. Tagetes patula nana 1100 32. Tagetes patula nana 1300 33. Viola x wittrockiana 9200 34. Viola x wittrockiana 1850 35. Viola x wittrockiana 1700 61 320 Zakres ilości sztuk poszczególnych pojemników przy zadaniu II: Lp. Nazwa zadania Ilość szt. 1. Wypełnienie wież 23 2. Wypełnienie wież 20 3. Wypełnienie donic 104 4. Wypełnienie skrzynek 33

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 03121100-6
Dodatkowe kody CPV: 03110000-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 262515.11
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Diant-Pol Polska Ogrodnictwo Produkcyjne
Email wykonawcy: biuro@diantpol.com
Adres pocztowy: Prandocin Wysiołek 3 D
Kod pocztowy: 32-090
Miejscowość: Słomniki
Kraj/woj.: małopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 214094.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214094.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 317362.93
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Pliki do pobrania:

_____________________________________________________________________________________

MZZ-361-8/2020                                                                              Leszno, dnia  24.11.2020 r.

Wykonawcy

biorący udział w przetargu

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej                w Lesznie”.

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843) informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące niżej przedstawione wraz z przyznaną im punktacją oferty:

 

 

Numer Oferty

 

 

Nazwa Oferenta

KRYTERIA OCENY OFERT Termin dostawy roślin      ( dla zadania I)/ punkty w kryterium  

Łączna liczba punktów

Cena ofertowa  brutto/ punkty w kryterium Termin płatności

(dni kalendarzowe)/ punkty w kryterium

 

Oferta nr 1 DIANT-POL POLSKA

Ogrodnictwo Produkcyjne

Prandocin Wysiołek 3 D

32-090 Słomniki

 

214.094,88 zł

60,00 pkt

 

30 dni

10,00 pkt

 

2 dni

30,00 pkt

 

 

100,00 pkt

Oferta nr 2 Gospodarstwo ogrodnicze

Adam Mordel

Rośliny Ozdobne

ul. Ogrodowa 30 B

66-008 Świdnica

 

 

317.362,93 zł

40,47 pkt

 

30 dni

10,00 pkt

 

2 dni

30,00 pkt

 

 

80,47 pkt

 

Mając powyższe na uwadze, do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany  Wykonawca:

Oferta nr 1

DIANT-POL POLSKA

Ogrodnictwo Produkcyjne

Prandocin Wysiołek 3 D

32-090 Słomniki

Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych , uzyskała największą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert t.j. 100,00 pkt oraz zawiera cenę, która mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze rośliny 2021

______________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

MZZ-361-8/2020                                                                             Leszno, dnia 19 listopada 2020 r.

 

 

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

_____________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie”.

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Numer Oferty

 

 

Nazwa Oferenta

KRYTERIA OCENY OFERT  

Termin dostawy roślin ( dla zadania I)

Cena ofertowa  brutto Termin płatności

(dni kalendarzowe)

 

 

Oferta nr 1

 

Diant-Pol Polska

Ogrodnictwo Produkcyjne

Prandocin Wysiołek 3 D

32-090 Słomniki

 

 

214.094,88

 

 

30 dni

 

 

2 dni

 

Oferta nr 2

 

Gospodarstwo Ogrodnicze

Adam Mordel

Rośliny Ozdobne

ul. Ogrodowa 30 B

66-008 Świdnica

 

317.362,93

 

30 dni

 

2 dni

 

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia: łącznie 291 842,58 zł brutto, w tym:

– zadanie podstawowe 194 561,72 zł brutto

– zadanie przewidziane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp –  97 280,86 zł brutto.

Plik do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert dostawa roślin na rok 20221

_____________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA!!! 

W dniu 02.11.2020 r. Zamawiający zamieścił Zestaw pytań nr 1, z którymi zwrócił się Wykonawca, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 

Plik do pobrania:

Zestaw pytań nr i odpowiedzi 1

______________________________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-8/2020                                                                                Leszno, dnia 02.11.2020 r.

 

Wykonawcy biorący udział w przetargu

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie”.

 

 

Na podstawie art.  38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść pytań z jakimi zwrócił się Wykonawca wraz                    z wyjaśnieniami:

 

Pytanie nr 1:

Jakiej długości i pojemności są 33 skrzynki ujęte w Załączniku 1 do SIWZ w punkt 3.2., podpunkt 1 h)?

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawiamy wymiary i pojemność skrzynek:

 

Lp.

 

 

Rodzaj

 

Ilość sztuk

 

Pojemność (litry)

 

1.

 

 

Skrzynka – 80

 

17

 

80

 

2.

 

 

Skrzynka -110

 

16

 

110

 

Razem

 

 

33

 

 

Pytanie nr 2:

W jakich proporcjach (ilościowych lub procentowych) mają być rozmieszczone poszczególne rośliny w pojemnikach wymienionych w Zadaniu II, tj. które rośliny z wymienionych w Załączniku  1 do SIWZ punkt 3.2, podpunkt 1 mają się znaleźć w wieżach kwiatowych, które w kwietnikach wiszących a które w skrzynkach?

Odpowiedź:

Duża wieża – 80 szt. roślin

Mała wieża – 50 szt. roślin

Donice lampy (połowa lampy) – 5 szt. roślin

 

Lp.

 

Gatunek

 

 

Skrzynki

 

Wieże duże

 

Wieże małe

 

Lampy

1. Pelargonia (czerwona) 33
2. Pelargonia 2 kolor (biało-czerwona) 5
3. Pelargonia MIX (Różowa+wilec) 4 3
4. Surfinia MIX+Wilec 14 17
5. Surfinia MIX (Wilec+Plaktrantus) 104
RAZEM 33 23 20 104

 

Spirala – obsadzone po 2,3 szt. w kolorze (pasma), można dodać też trochę białej pelargonii.

 

Pytanie nr 3:

Czy jest już znany szczegółowy harmonogram dostaw poszczególnych gatunków oraz ilości roślin, jeśli tak proszę o jego przesłanie? Harmonogram będzie pomocny przy oszacowaniu kosztów związanych z transportem.

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawia orientacyjny harmonogram dostaw poszczególnych gatunków roślin (tabela).

 

 

 

 

 

Lp. nazwa polska Kolor liścia Kolor kwiatu, wielkość wielkość doniczki Obsadzenie pojemników SUMA I dostawa II dostawa III dostawa IV dostawa V   dostawa VI  dostawa
1. żeniszek meksykański zieleony niebieski 9   800 300 500
2. alternantera, krąglatka czerwony 10   1550 300 550 300 400
3. alternantera, krąglatka zielony 10   1380 660 300 420
4. begonia bulwiasta zielony czerwony 10   350 350
5. begonia stalekwitnąca czerwony czerwony 9   2250 1020 630 600
6. begonia stalekwitnąca zielona różowy 9   2600 1340 990 150 120
7. begonia stalekwitnąca zielona biała 9   2500 700 210 930 660
8. stokrotka zielona różowa 9 2400 1650 750
9. stokrotka zielona biała 9 1700 750 950
10. stokrotka zielona czerwona 9 3050 1850 1200
11. kapusta ozdobna mix-biały/róż średnica min 20 cm. 12 200 200
12. kanna, paciorecznik czerwony pomarańczowy 13   780 600 180
13. kanna, paciorecznik zielony- drobny, niski żółty 12   910 650 160 100
14. zielistka zielono-biały 12   1070 470 350 250
15. eszeweria szaro-zielony średnica min 4 cm. kuweta   4760 1600 2060 1100
16. kocanka włochata, gnaf. szary 11 100 500 400
17. ipomea/ wilec żółty   12 450 650 200  
18. ipomea/ wilec czerwony/purpurowy   12 450 650 200  
19. irezyna czerwony 10 3520 1080 750 560 1130
20. surfinia zielony biała 12 600 600
21. surfinia zielony różowa 12 600 600
22. surfinia zielony purpurowa 12 600 600
23. pelargonia bluszczolistna zielony czerwony 12 750 750
24. pelargonia bluszczolistna zielony różowy 12 500 500
25. pelargonia bluszczolistna zielony biały 12 600 600
26. pelargonia rabatowa zielony czerwony 12   3800 1250 1200 600 750
27. pelargonia rabatowa zielony różowy (biskupi) 12   3410 1100 1200 300 810
28. plektrantus zielono-biały 11 150 300 150
29. starzec popielaty szary 9   1990 600 700 330 360
30. aksamitka rozpieszchła zielony żółty 9   1400 400 300 300 400
31. aksamitka rozpieszchła zielony pomarańczowy 9   1100 600 300 200
32. aksamitka rozpieszchła zielony brązowy 9   1300 500 300 300 200
33. bratek ogrodowy, fiołek zielony żółta (z oczkiem) 9 9200 5000 4200
34. bratek ogrodowy, fiołek zielony niebieska (z oczkiem) 9 1850 1850
35. bratek ogrodowy, fiołek zielony czerwona (z oczkiem) 9 1700 1700
          4800 61320 12270 9320 8200 6630 13000 7100
36420 20100

__________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 603415-N-2020 z dnia 2020-10-30 r.

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. , krajowy numer identyfikacyjny 382259957, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida  4 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655299367, 655299367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, przetargi@mzz.leszno.pl, faks 655299367.
Adres strony internetowej (URL): www.mzz.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.mzz.leszno.pl, bip.mzz.leszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej
Adres:
Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., ul. C.K.Norwida 4, 64-100 Leszno, sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie
Numer referencyjny: MZZ-361-8/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników, na terenach zieleni miejskiej w Lesznie z podziałem na dwa zadania: Zadanie I- Dostawa materiału roślinnego wraz z rozładunkiem do wiosennych i jesiennych obsadzeń kwietników przez Zamawiającego . Zadanie II- Odbiór, Obsadzenie, pielęgnacja wież, donic oraz skrzynek kwiatowych wraz z dostawą i rozładunkiem. 2. Zakres zamówienia – zamówienie obejmuje dostawę materiału roślinnego wraz z rozładunkiem do obsadzenia letniego i jesiennego kwietników oraz dostawę wraz z rozładunkiem obsadzonych wież kwiatowych. 3. Miejsce dostawy zostanie każdorazowo określone przez Zamawiającego, będzie to albo siedziba Zamawiającego, albo też teren miasta Leszna. 3.1 Zadanie I, zakres obejmuje dostawę roślin jednorocznych wiosną i jesienią : 1) Dostawa wiosenna wraz z rozładunkiem w ilości 36 420 sztuk do siedziby zakładu w czterech transportach od 15 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. 2) Dostawa jesienna w ilości 20 100 sztuk do siedziby zakładu wraz z rozładunkiem w dwóch transportach od 15 października 2021 roku do 15 listopada 2021 roku. 3) Wymagania jakościowe dla roślin kwietnikowych zgodnie z normą BN-76/9125-01 : a) Rośliny powinny być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów wykwitnięte w 70 %, dojrzałe technicznie, jednolite w całej partii, zdrowe, niezwiędnięte; b) Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany; c) Stopień rozwoju wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii; d) Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona ; e) Niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian; f) Niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby czy szkodniki; g) Niedopuszczalne, są uszkodzenia mechaniczne roślin 3.2 Zadanie II- Odbiór, Obsadzenie, pielęgnacja wież, donic oraz skrzynek kwiatowych wraz z dostawą i rozładunkiem. 1) Zakres zadania II obejmuje: a) Zabranie od Zamawiającego, przez Wykonawcę pojemników ( wież kwiatowych, donic i skrzynek balkonowych) do końca marca 2021 r. b) Posadzone w marcu/kwietniu, przez Wykonawcę rośliny w pojemnikach (wieże, donice, skrzynki balkonowe), będą znajdować się pod jego opieką do czasu dostawy. Wykonawca do czasu dostawy do Zamawiającego obejmie pielęgnacją rośliny tj. zapewni podlewanie, nawożenie oraz przynajmniej jednokrotnie uszczyknięcie pędów. c) Wykonawca dostarczy wieże, donice oraz skrzynki obsadzone materiałem roślinnym, między innymi Pelargonia, gdzie każda roślina została wyhodowana z dwóch pojedynczych sadzonek (Pelargonie) oraz dokona ich rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. d) W chwili dostawy w obsadzonych pojemnikach pędy roślin powinny przykrywać jeden dłuższy bok, na który zwisają, ale nie krótsze niż 20 cm. e) Co drugi pęd (pelargonia) uszczyknięty w celu poprawienia krzewienia. Minimum 70% roślin w pełni wykwitnięte. f) Substrat wypełniający skrzynki o pH 6,2 o drobnym granulacie z domieszką perlitu oraz nawozu długodziałającego. Pojemniki do obsadzenia mają być wypełnione podłożem maksymalnie do krawędzi. Przewidywana ilość podłoża przewidziana do przygotowania wynosi 26-28 m³. g) W okresie od obsadzenia pojemników, przez Wykonawcę do czasu ich dostarczenia Zamawiający dokona kontroli jakości obsadzenia pojemników wykonanych prac bezpośrednio u Wykonawcy lub zwróci się o dostarczenie do siedziby Zamawiającego zdjęć przedstawiających obsadzone pojemniki (wieże kwiatowe, donice, skrzynki balkonowe). h) Odbiór pojemników do obsadzenia z bazy Miejskiego Zakładu Zieleni, znajdującego się przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 w Lesznie i przewiezienie na magazyn Wykonawcy. Dokładne oczyszczenie donic, wież, skrzynek i złożenie zebranych elementów w całość. • Wypełnienie 23 wież JHP TERRA H 1200 podłożem oraz obsadzenie roślinami w ilości 80-90 sztuk na pojemnik. • Wypełnienie 20 wież JHP TERRA H 750 podłożem oraz obsadzenie roślinami w ilości 45-50 sztuk na pojemnik. • Wypełnienie donic kwiatowych JHP JIFWR 600 podłożem w ilości 104 sztuki oraz obsadzenie roślinami w ilości 4-5 szt. na pojemnik. • Wypełnienie skrzynek kwiatowych podłożem w ilości 33 sztuk oraz obsadzenie kwiatami w ilości 230 sztuk. 2) Na materiał do obsadzenia pojemników w ilości 4 800 szt. (Zadanie nr II) składa się: Helichrysum petiolare- 100 szt. Ipomea hybryda- 900 szt. Petunia×hybrida(Surfinia)-1800 szt. Pelargonium peltatum- 1850 szt. Plectranthus coleoides- 150 szt. 3) Zamawiający przekaże informacje Wykonawcy o formie obsadzenia poszczególnych pojemników i składu gatunkowego w obrębie przewidzianych gatunków. 4) Materiał roślinny który pozostanie z obsadzenia pojemników ( wież, donic, skrzynek) należy dostarczyć z pierwszym transportem obsadzonych pojemników. 5) Wykonawca sam określi ilość transportów przewidzianych do odbioru i dostawy obsadzonych pojemników przez Zamawiającego. 6) Koszty związane z odbiorem, rozładunkiem i dostawą pojemników pokryje Wykonawca. 7) Dostawa obsadzonych pojemników z magazynu Wykonawcy do siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni- Zamawiającego wraz z rozładunkiem w terminie 16.05.2021 r.-25.05.2021 r. 8) W wyznaczony dzień dostawy pojemników, wież i donic muszą być one w 90 % przykryte zielenią. W przeciwnym wypadku Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 8 wzoru umowy. 9) Na miejscu Zamawiający dokona oceny jakościowej obsadzonych pojemników . 4. Zestawienie ilościowe materiału roślinnego do obsadzenia pojemników zostało ujęte w całościowym zestawieniu materiału roślinnego do dostawy obejmujący Zadanie I i II (36 420 + 20 100+4 800 = 61 320 szt.). 5. Zestawienie ilościowe i gatunkowe w rozbiciu na poszczególne zadania: Zakres ilości sztuk poszczególnych roślin przy zadaniu I i zadaniu II: Lp. Nazwa łacińska Razem sztuk 1. Ageratum houstonianum 800 2. Alternanthera 1550 3. Alternanthera 1380 4. Begonia ×tuberhybrida 350 5. Begonia semperflorens 2250 6. Begonia semperflorens 2600 7. Begonia semperflorens 2500 8. Bellis perennis 2400 9. Bellis perennis 1700 10. Bellis perennis 3050 11. Brasica oleracea 200 12. Canna 780 13. Canna 910 14. Chlorophytum 1070 15. Echeveria elegans 4760 16. Helichrysum petiolare 500 17. Ipomea hybrida 650 18. Ipomea hybrida 650 19. Iresine 3520 20. Petunia ×hybrida (Surfinia) 600 21. Petunia ×hybrida (Surfinia) 600 22. Petunia ×hybrida (Surfinia) 600 23. Pelargonium peltatum 750 24. Pelargonium peltatum 500 25. Pelargonium peltatum 600 26. Pelargonium zonale(Classic) 3800 27. Pelargonium zonale(Classic) 3410 28. Plectranthus coleoides 300 29. Senecio cineraria 1990 30. Tagetes patula nana 1400 31. Tagetes patula nana 1100 32. Tagetes patula nana 1300 33. Viola x wittrockiana 9200 34. Viola x wittrockiana 1850 35. Viola x wittrockiana 1700 61 320 Zakres ilości sztuk poszczególnych pojemników przy zadaniu II: Lp. Nazwa zadania Ilość szt. 1. Wypełnienie wież 23 2. Wypełnienie wież 20 3. Wypełnienie donic 104 4. Wypełnienie skrzynek 33

II.5) Główny kod CPV: 03121100-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
03110000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp w wysokości nie większej niż 50 % w stosunku do wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to będzie polegało na zwiększeniu bieżących dostaw. Zamawiający udzieli tego zamówienia, jeżeli wystąpi konieczność uzupełnienia nasadzeń lub wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych zleceń.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej minimum jedną dostawę materiału roślinnego do wiosennych i jesiennych obsadzeń o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/1000. UWAGA! Zamawiający zastrzega, iż przez jedną dostawę materiału roślinnego rozumie jedną wykonaną dostawę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit a) SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14 ppkt 1) lit a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 11 ppkt. 1) lit a) niniejszego Rozdziału SIWZ. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2) lit a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące Podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 2 lit. a) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający żąda: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt. 1 niniejszej SIWZ (Załączniki nr 6 do SIWZ), 3. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt. 2 niniejszej SIWZ (Załączniki nr 5 do SIWZ), 4. Wypełniony Formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 5. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 niniejszej SIWZ). 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. „Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa w punkcie 2) lit. (a-d) powyżej. „Zobowiązanie innego podmiotu” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę innego podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego. 7. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. UWAGA! Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 8 niniejszej SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
najniższa cena ofertowa brutto 60,00
termin płatności 10,00
termin dostawy 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania i finansowania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 2) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy 4) zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 5) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 6) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 7) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 8) wprowadzenie podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcą, który będzie realizować część przedmiotu umowy, 9) gdy zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2. Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest: 1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się jako podstawę zmiany umowy, 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 3) wniosek, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o. , ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno, adres e-mail: sekretariat@mzz.leszno.pl .  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo@mzz.leszno.pl .  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników, na terenach zieleni miejskiej”, znak sprawy:MZZ-361-8/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.”

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: