Ogłoszenie nr 510537143-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.
Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605953-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. , Krajowy numer identyfikacyjny 382259957, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida  4, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655299367, 655299367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, przetargi@mzz.leszno.pl, faks 655299367.
Adres strony internetowej (url): mzz.leszno.pl; bip.mzz.leszno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MZZ-361-9/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o.” – dostawa paliw będzie odbywała się bezpośrednio ze stacji paliw Wykonawcy z wykorzystaniem pojazdu / ów Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno, do pojemników przeznaczonych na paliwo w postaci oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (PB 95). Dostawy będą realizowane od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Dostawy następować będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu paliw stosować tylko pojazdy (autocysterny) spełniające wymogi wynikające z przepisów umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U z 2011 r. poz. 641) wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz z przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, posiadających aktualne dokumenty dopuszczenia do ruchu. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szacunkowe ilości paliwa: – olej napędowy (ON) – 25.000 litrów – benzyna bezołowiowa (PB95) – 15.000 litrów 4. Podane ilości litrów paliwa są jedynie prognozą i Zamawiający nie jest nimi związany. W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć dostarczane ilości paliwa w każdej pozycji asortymentowej. 5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktury VAT wystawionej zbiorczo (t.j. dla dostaw zrealizowanych w danym miesiącu) w terminie nie później niż do dwóch dni roboczych od zakończenia danego miesiąca, za faktycznie dostarczone paliwo. Rzeczywiste zapotrzebowanie na paliwo wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. 6. Zamawiający informuje, iż będzie wymagał wystawienia faktury w formie elektronicznej, przesyłanej na adresy e-mail wskazane przez Zamawiającego. 7. Jakość oferowanych paliw powinna odpowiadać wymaganiom jakościowym dla paliw ciekłych: benzyn silnikowych (bezołowiowych) i oleju napędowego, określonych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, parametry techniczne i chemiczne dostarczanego paliwa nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą, a rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia. 8. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw tzn. dostawy paliw do siedziby Zamawiającego odbywać się będą na podstawie zgłoszonego e-mailem lub faksem zapotrzebowania. Przyjęcie zamówienia do realizacji musi być każdorazowo potwierdzone faksem lub e-mailem przez Wykonawcę. Realizacja zamówień następować będzie od poniedziałku do soboty w godzinach między 06:00 a 15:00, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania w w/w formie. Zamawiający wymaga, aby każdorazowa dostawa paliwa udokumentowana została protokołem dostawy ilości paliwa. Kopia protokołu dostawy wraz z cennikiem obowiązującym na dzień dostawy paliwa będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury. 9. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o stały upust Wykonawcy podany w ofercie. 10. Stacje paliw Wykonawcy powinny bezwzględnie odpowiadać normom PN-EN + A1:2011, jakość oferowanego paliwa musi odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2018, poz. 1890). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianej normie. 11. Zamawiający informuje, że: – przewidywana częstotliwość dostaw dla oleju napędowego ON to 2-3 razy w miesiącu, dla benzyny bezołowiowej Pb 1-2 razy w miesiącu; – orientacyjna wielkość jednorazowej dostawy obejmować będzie ilości – dla oleju napędowego ON – 850 l, dla benzyny bezołowiowej PB – 900 l; – wraz z każdą dostawą oleju napędowego ON lub benzyny bezołowiowej Pb Wykonawca musi przedłożyć świadectwo jakości wykonane przez uprawnione laboratorium, potwierdzające zgodność poszczególnych parametrów z wymaganiami jakościowymi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV: 09132100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 239445
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Petrojet Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kieszek 52
Kod pocztowy: 26-670
Miejscowość: Pionki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174045
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174045
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 178042.50
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia paliwo 2021

_______________________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-9/2020                                                                              Leszno, dnia  30.11.2020 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni  w Lesznie”.

 

Zamawiający, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o., informuje o wynikach prowadzonego przetargu nieograniczonego na  dostawę paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni  w Lesznie.

  1. W niniejszym przetargu nieograniczonym złożone zostały niżej wymienione wraz  z przyznaną im punktacją oferty:
 

Numer Oferty

 

 

Nazwa Oferenta

KRYTERIA OCENY OFERT  

UZYSKANE PUNKTY ŁĄCZNIE

Cena ofertowa  brutto/

Punkty w kryterium

Stały upust cenowy/ Punkty w kryterium
 

Oferta  nr 1

Petrojet

Sp. z o. o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

 

174.045 zł

____________

70,00 pkt

 

 

On – 0,15  Pb -0,12

_________________

 

30,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

Oferta  nr 2

T&J spółka jawna

Tyrakowski, Jachnik

ul. Sławoszewska 2b

63-220 Kotlin

 

178.042,50 zł

_____________

68,43 pkt

 

 

On – 0,13  Pb -0,13

_________________

28,89 pkt

 

 

97,32 pkt

  1. Mając powyższe na uwadze, Komisja przetargowa proponuje do realizacji przedmiotowego zadania wybrała niżej wymienionego Wykonawcę:

Petrojet Sp. z o. o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych , uzyskała największą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz zawiera cenę, która mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ogólne paliwo 2021

_____________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-9/2020                                                                              Leszno, dnia 23 listopada 2020 r.

 

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.”.

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Termin wykonania zamówienia

Cena ofertowa  brutto Stały upust cenowy (brutto na 1 litr)
Oferta nr 1 Petrojet Sp. z o. o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

 

174.045,00

 

ON – 0,15 zł

PB – 0,12 zł

 

Zgodnie z wymogami SIWZ

 

Oferta nr 2 Spółka Jawna T&J

Tyrakowski, Jachnik

ul. Sławoszewska 2 b

63-220 Kotlin

 

178.042,50

 

ON – 0,13 zł

PB – 0,13 zł

 

Zgodnie z wymogami SIWZ

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia: łącznie 294.517,35 zł brutto, w tym:

– zadanie podstawowe 196 344,90 zł brutto

– zadanie przewidziane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp –  98 172,45 zł brutto.

Kryteria przetargowe:

– najniższa cena ofertowa brutto – 70 % znaczenia

– stały upust cenowy – 30 % znaczenia

Plik do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert paliwo na 2021

___________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 605953-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. , krajowy numer identyfikacyjny 382259957, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida  4 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655299367, 655299367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, przetargi@mzz.leszno.pl, faks 655299367.
Adres strony internetowej (URL): mzz.leszno.pl, bip.mzz.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
mzz.leszno.pl, bip.mzz.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.mzz.leszno.pl, bip.mzz.leszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., ul. C.K.Norwida 4, 64-100 Leszno, sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.
Numer referencyjny: MZZ-361-9/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o.” – dostawa paliw będzie odbywała się bezpośrednio ze stacji paliw Wykonawcy z wykorzystaniem pojazdu / ów Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno, do pojemników przeznaczonych na paliwo w postaci oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (PB 95). Dostawy będą realizowane od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Dostawy następować będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu paliw stosować tylko pojazdy (autocysterny) spełniające wymogi wynikające z przepisów umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U z 2011 r. poz. 641) wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz z przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, posiadających aktualne dokumenty dopuszczenia do ruchu. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szacunkowe ilości paliwa: – olej napędowy (ON) – 25.000 litrów – benzyna bezołowiowa (PB95) – 15.000 litrów 4. Podane ilości litrów paliwa są jedynie prognozą i Zamawiający nie jest nimi związany. W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć dostarczane ilości paliwa w każdej pozycji asortymentowej. 5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktury VAT wystawionej zbiorczo (t.j. dla dostaw zrealizowanych w danym miesiącu) w terminie nie później niż do dwóch dni roboczych od zakończenia danego miesiąca, za faktycznie dostarczone paliwo. Rzeczywiste zapotrzebowanie na paliwo wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. 6. Zamawiający informuje, iż będzie wymagał wystawienia faktury w formie elektronicznej, przesyłanej na adresy e-mail wskazane przez Zamawiającego. 7. Jakość oferowanych paliw powinna odpowiadać wymaganiom jakościowym dla paliw ciekłych: benzyn silnikowych (bezołowiowych) i oleju napędowego, określonych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, parametry techniczne i chemiczne dostarczanego paliwa nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą, a rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia. 8. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw tzn. dostawy paliw do siedziby Zamawiającego odbywać się będą na podstawie zgłoszonego e-mailem lub faksem zapotrzebowania. Przyjęcie zamówienia do realizacji musi być każdorazowo potwierdzone faksem lub e-mailem przez Wykonawcę. Realizacja zamówień następować będzie od poniedziałku do soboty w godzinach między 06:00 a 15:00, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania w w/w formie. Zamawiający wymaga, aby każdorazowa dostawa paliwa udokumentowana została protokołem dostawy ilości paliwa. Kopia protokołu dostawy wraz z cennikiem obowiązującym na dzień dostawy paliwa będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury. 9. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o stały upust Wykonawcy podany w ofercie. 10. Stacje paliw Wykonawcy powinny bezwzględnie odpowiadać normom PN-EN + A1:2011, jakość oferowanego paliwa musi odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2018, poz. 1890). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianej normie. 11. Zamawiający informuje, że: – przewidywana częstotliwość dostaw dla oleju napędowego ON to 2-3 razy w miesiącu, dla benzyny bezołowiowej Pb 1-2 razy w miesiącu; – orientacyjna wielkość jednorazowej dostawy obejmować będzie ilości – dla oleju napędowego ON – 850 l, dla benzyny bezołowiowej PB – 900 l; – wraz z każdą dostawą oleju napędowego ON lub benzyny bezołowiowej Pb Wykonawca musi przedłożyć świadectwo jakości wykonane przez uprawnione laboratorium, potwierdzające zgodność poszczególnych parametrów z wymaganiami jakościowymi.

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09132100-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości nie większej niż 50 % w stosunku do wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to będzie polegało na zwiększeniu bieżących dostaw paliw. Zamawiający udzieli tego zamówienia, jeżeli wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych zleceń.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że: posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 833). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowa koncesja musi być złożona przez tego z Wykonawców, który faktycznie będzie realizował część zamówienia objętą koniecznością posiadania powyższego uprawnienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt. 1) lit. a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego Rozdziału SIWZ. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty podmiotów trzecich: Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit a) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ), c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 niniejszej SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
najniższa cena ofertowa brutto 70,00
stały upust cenowy 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. 2. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: a) aktualizację danych Dostawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Dostawcy itp., b) wprowadzenie zmian, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-23, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o. , ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno, adres e-mail: sekretariat@mzz.leszno.pl;  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo@mzz.leszno.pl ;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.”, znak sprawy: MZZ-361-9/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAŁACZNIKI DO POBRANIA: