PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

 

Lp. Nazwa

jednostki organizacyjnej

prowadzącej postępowanie

Przedmiot

Zamówienia/

Nazwa zadania

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane,

dostawy, usługi)

Orientacyjna wartość

zamówienia

Przewidywany tryb

udzielenia zamówienia

Przewidywany termin

wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym)

1. Miejski Zakład

Zieleni w Lesznie

Sp. z o. o.

Dostawa sezonowych roślin rabatowych dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie dostawa 220 000,00 zł przetarg

nieograniczony

IV kwartał
2. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie

Sp. z o. o.

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie dostawa 190 000,00 zł przetarg nieograniczony IV kwartał
3. Miejski Zakład

Zieleni w Lesznie

Sp. z o. o.

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami usługi 390 000,00 zł przetarg nieograniczony IV kwartał

Plik do pobrania:

Plan zamówień na rok 2021