INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

specjalista ds. kadr i płac

 

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o.  , ul. C. K.  Norwida 4  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Natalia Poślednik   zam. w Lesznie

 

Kandydatka zostanie zatrudniona z dniem 01 września 2019 r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.

 

Leszno, dnia 12-08-2019 r.

Prezes Zarządu

Dariusz Lorych

________________________________________________________________________________________________________________

Stanowisko specjalista ds. kadr i płac

w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie sp. z o. o.

 

Stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o.

ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno

Termin składania ofert : 24.07.2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o.o. – Sekretariat , ul C.K.Norwida 4

 

 

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o. , ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko: specjalista ds. kadr i płac

wymiar zatrudnienia – 1 etat

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane specjalności : ekonomia , socjologia , zarządzanie zasobami ludzkimi  umożliwiające wykonywanie zadań;
 6. Co najmniej 2 letni staż pracy ( udokumentowany świadectwami pracy lub oświadczeniami );
 7. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;
 8. Dobra znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office , Płatnik.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego , zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
 2. Umiejętność logicznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, kreatywność , komunikatywność;
 3. Umiejętność interpretacji i korzystania z przepisów prawa;
 4. Sprawna organizacja pracy.

 

III. Zadania wykonywane na stanowisku

 

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej ;
 2. Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 3. Prowadzenie akt osobowych dla pracowników Spółki oraz sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych;
 4. Opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników;
 5. Sporządzanie pism, raportów , deklaracji i sprawozdań dla instytucji publicznych : ZUS, GUS, Urząd Skarbowy;
 6. Prowadzenie spraw związanych z  Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 7. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem planu finansowego w zakresie zatrudnienia i płac.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV).

V. Warunki pracy na kandydata

 1. Miejsce pracy: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o. , ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno;
 2. Rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko administracyjne;
 3. Wymiar czasu pracy: pełen etat;
 4. Data rozpoczęcia pracy: sierpień 2019 r.

 

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach z  dopiskiem:  „dot. naboru  –  stanowisko                      specjalista   ds. kadr i płac” należy składać w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o.                    ul .C .K. Norwida 4 w Lesznie osobiście  lub  pocztą tradycyjną na  adres  Miejskiego Zakładu Zieleni                 w terminie do dnia 24 lipca  2019 r. do godz. 12.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).        W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 93 67.

 

 Aplikacje, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.  Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej.  Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.