09.04.2018 11:50

Stanowisko  :        NABÓR ZAKOŃCZONY  –   stanowisko ds. kadr i płac

 

Miejsce pracy :          Miejski Zakład Zieleni , ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno

 

Termin składania ofert :        23-04-2018r  do godz.  15:00

 

Miejsce składania ofert :     Miejski Zakład Zieleni,   ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Załączniki do pobrania:

– Informacja o wynikacch naboru

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Stanowisko ds. kadr i płac w Miejskim Zakładzie Zieleni

 

Stanowisko: ds. kadr i płac  w Miejskim Zakładzie Zieleni
Miejsce pracy: Miejski Zakład Zieleni ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno
Termin składania ofert : 23 kwietnia 2018rdo godz. 15:00
Miejsce składania ofert: Miejski Zakład Zieleni – Sekretariat , ul C.K. Norwida 4

 

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI

ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :

 

stanowisko ds. kadr i płac

wymiar zatrudnienia – 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie lub wyższe,  preferowane specjalności : ekonomia , socjologia , zarządzanie zasobami  ludzkimi  umożliwiające wykonywanie zadań
 6. co najmniej  2 letni staż pracy ( udokumentowany świadectwami pracy lub oświadczeniami )  w sektorze publicznym
 7. doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach w administracji państwowej lub samorządowej
 8. dobra znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office , Płatnik, Symfonia

2. Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość  przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego ,  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkim
 2. umiejętność logicznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, kreatywność , komunikatywność
 3. umiejętność interpretacji i korzystania z przepisów prawa
 4. sprawna organizacja pracy.

3. Zadania wykonywane na stanowisku

 1. prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 2. sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku Pracy,
 3. prowadzenie akt osobowych dla pracowników jednostki oraz sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych,
 4. opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,
 5. sporządzanie pism,  raportów , deklaracji i sprawozdań dla instytucji publicznych : ZUS, GUS, Urząd Skarbowy
 6. prowadzenie spraw związanych z  Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetu  i w zakresie zatrudnienia i płac

4. Wymagane dokumenty:

1)    podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.mzz.leszno.pl  oraz www.bip.mzz.leszno.pl ( w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
 2. oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania ze strony www.mzz.leszno.pl  oraz www.bip.mzz.leszno.pl(w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
 3. list motywacyjny,
 4. życiorys (CV),

2)    dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie – kserokopie oraz posiadane certyfikaty z ukończonych szkoleń i kursów.

3)    dokumenty potwierdzające staż pracy – kserokopie świadectw pracy, oryginał lub kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu,

4)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata

5. Warunki pracy na kandydata

a) miejsce pracy: Miejski Zakład Zieleni, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno,

b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c) wymiar czasu pracy: pełen etat,

d) data rozpoczęcia pracy: maj 2018 r.

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach z  dopiskiem:  „dot. naboru  –  stanowisko ds. kadr i płac”należy składać w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni ul .C .K. Norwida 4 w Lesznie osobiście  lub  pocztą tradycyjną na  adres  Miejskiego Zakładu Zieleni  w terminie do dnia 23 kwietnia  2018 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą). W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy              o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 93 67.

 

Aplikacje, które wpłyną do MZZ po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.  Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej.  Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Zieleni był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mzz.leszno.pl oraz na stronie www.mzz.leszno.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie MZZ–                    tablica   w korytarzu na parterze budynku przy ul. C.K. Norwida 4.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w kadrach do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Załączniki :

1. Oświadczenia

2. Kwestionariusz osobowy