Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. w Lesznie informuje, że nabór na  stanowisko Głównego Księgowego został zakończony.

________________________________________________________

Praca – Główny Księgowy – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o.

Szczegóły

stanowisko Główny Księgowy

miejsce pracy Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno

termin składania ofert 30.04.2019 do godz. 15:00

miejsce składania ofert  Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. , sekretariat , ul. C.K.  Norwida 4,

64-100 Leszno

 

Treść

 

Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Cypriana Kamila Norwida 4,          64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne miejsce pracy
stanowisko:   GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 1. Zakres odpowiedzialności:

 

 • nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie pełnej księgowości Spółki,
 • analiza oraz weryfikacja dokumentów pod względem wymogów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego (księgowania dokumentów źródłowych, prawidłowego obiegu dokumentów, analizy i kontroli dekretacji itd.),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych Spółki (VAT, CIT),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń z ZUS i US oraz rozliczeń pracowniczych,
 • terminowe sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych,
 • kompleksowe sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki,
 • udział w tworzeniu oraz nadzór nad realizacją budżetu operacyjnego, inwestycyjnego oraz planów finansowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, firmowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 • przygotowywanie informacji finansowych dla potrzeb Zarządu Spółki,
 • monitorowanie aktualnych i projektowanych zmian w przepisach prawa podatkowego i rachunkowości oraz rekomendowanie Zarządowi istniejących możliwości i zagrożeń dla Spółki,
 • kontakt z instytucjami i firmami zewnętrznymi.

 

 1. Od idealnej/go Kandydatki/a oczekujemy:

1) posiadania obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2)   posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3)     posiadania znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

4)      spełnienia jednego z poniższych warunków:

a) ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadania co najmniej  6-letniej praktyki w księgowości,

c) posiadania aktualnego wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

3. Wymagania dodatkowe:

 •  Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w spółkach prawa handlowego,b) znajomość przepisów dotyczących finansów spółki prawa handlowego i obowiązujących w nich zasad,
 • samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, sumienność i motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
 • sprawna organizacja pracy.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony       www.mzz.leszno.pl
 • list motywacyjny,
 • życiorys /CV/,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego: wykształcenia – pkt 5a,b oraz doświadczenia zawodowego – pkt 2a (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony mzz.leszno.pl),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:

a)    miejsce pracy: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko,

c)     wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    data rozpoczęcia pracy: maj/czerwiec 2019 r.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 4 , 64-100 Leszno lub pocztą na adres MZZ  z  dopiskiem: dot.  naboru – Główny Księgowy  Miejskiego  Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. w terminie do dnia 30.04. 2019 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do MZZ w Lesznie Sp. z o.o. po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. – tablica w korytarzu przed sekretariatem na parterze budynku przy ul. C.K. Norwida 4.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  65 529 93 67.

Załączniki do pobrania: