ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Zapytanie ofertowe podnośnik używany-wyniki

22.02.2018 11:46

 MZZ-361-3/2018                                                                        Leszno, 05.03.2018 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

dot. przetargu nieograniczonego na  „Zakupu dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie używanego podnośnika koszowego”

 

1. Na posiedzeniu w dniu 05 marca 2018  roku Komisja Przetargowa  stwierdziła jak poniżej:

- na wykonanie zamówienia do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do 02.03.2018 r. do godz. 09:00 wpłynęła 1 oferta przetargowa,

- oferta została złożona i sporządzona prawidłowo. Treść Formularza Ofertowego odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. Oferta została podpisana przez upoważnioną osobę. Oferta nie podlega odrzuceniu pod kątem przesłanek odrzucenia oferty określonych w art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- mając powyższe na uwadze Komisja Przetargowa przystąpiła do wstępnej oceny oferty pod kątem, określonych w zapytaniu ofertowym,  kryteriów oceny ofert i przyznała ofercie następującą liczbę punktów:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

KRYTERIA OCENY OFERT

 

 

Łącznie punkty

Cena ofertowa

(zł brutto)

punkty w kryterium

Rok produkcji/ punkty w kryterium

 

 

1.

PPHU WINDEX

Mirela Aszyk

ul. Towarowa 8

89-600 Chojnice

 

145.140,00

90,00 pkt

 

2002

2,5 pkt

 

92,50

pkt

 

 

2. Jako najwyżej oceniona została oferta:

Oferta nr 1 

PPHU WINDEX

Mirela Aszyk

ul. Towarowa 8

89-600 Chojnice

cena ofertowa:  145.140,00 zł brutto

 

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

wróć