ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Zapytanie ofertowe usługi stolarskie - wyniki

12.02.2018 09:41

 MZZ-361-5/2018                                                                        Leszno, 02.03.2018 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

dot. przetargu nieograniczonego na  „Świadczenie usług stolarskich dla Miejskiego Zakładu Zieleni                         w Lesznie”

 

1. Na posiedzeniu w dniu 02 marca 2018  roku Komisja Przetargowa  stwierdziła jak poniżej:

- na wykonanie zamówienia do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do 27.02.2018 r. do godz. 09:00 wpłynęła 1 oferta przetargowa,

- oferta została złożona i sporządzona prawidłowo. Treść Formularza Ofertowego odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. Oferta została podpisana przez upoważnioną osobę. Oferta nie podlega odrzuceniu pod kątem przesłanek odrzucenia oferty określonych w art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- mając powyższe na uwadze Komisja Przetargowa przystąpiła do wstępnej oceny oferty pod kątem, określonych w zapytaniu ofertowym,  kryteriów oceny ofert i przyznała ofercie następującą liczbę punktów:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

KRYTERIA OCENY OFERT

 

 

Łącznie punkty

Cena ofertowa

punkty w kryterium

 

 

1.

STOLARSTWO

Marian Ossowski

ul. Jagienki 16

64-100 Leszno

 

45,00 zł netto

100,00 pkt

 

100,00

pkt

 

 

2. Jako najwyżej oceniona została oferta:

Oferta nr 1

STOLARSTWO

Marian Ossowski

ul. Jagienki 16

64-100 Leszno

cena ofertowa netto 1 roboczogodziny:  45,00 zł.

 

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia informacji

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

wróć