ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Zapytanie ofertowe usługi stolarskie

12.02.2018 09:41

 MZZ-361-5/2018                                                                                                        Leszno, dnia 12.02.2018 r.

 

 

Do Wykonawców

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania p.n. :

 

 

„Świadczenie usług stolarskich dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie”

 

I Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Podane w Załączniku 1 ilości i rodzaje usług  są ilościami szacunkowymi (orientacyjnymi) i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązanym do wyczerpania w okresie obowiązywania umowy swoimi zapotrzebowaniami oszacowanych ilości robót. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zgłoszenia roszczeń w przypadku zmiany ilości świadczonych usług na inną niż podano w przedmiocie zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówieniajestświadczenie usług stolarskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.

 

 1. Realizacja prac musi być rozpoczęta nie później niż na następny dzień licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Awarie zagrażające życiu i zdrowiu ludzi muszą być natychmiast wykonalne po zgłoszeniu ich Wykonawcy.
 3. Stawki określone w ofercie wybranej w niniejszym postępowaniu są stałe przez cały okres obowiązywania umowy i mają zastosowanie do wszelkich robót, bez względu na ich złożoność, terminowość, organizację prac itp.
 4.  Zamawiający każdorazowo będzie udzielał konkretnego zamówienia na konkretne roboty. Zamawiający będzie zgłaszał (telefonicznie) konieczność wykonania robót, określi ich zakres oraz ustali z wykonawcą termin zakończenia. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca podejmie prace niezwłocznie po zgłoszeniu.
 5. Wykonawca do realizacji zadania dostarczy całość materiałów i jest zobowiązany do ich odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia przed osobami trzecimi.
 6. Zastosowane przez Wykonawcę do prac materiały winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane.

 

II  Termin realizacji zamówienia.
Roboty odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

III   Warunkipłatności.
Przelew w terminie do 14 dni od dnia wystawieniu właściwej faktury. Faktura wystawiana będzie    każdorazowo po wykonaniu danego zlecenia.

Dane do faktury: Nabywca
                             Miasto Leszno
                             ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
                             NIP: 697-22-59-898
                            Odbiorca/Płatnik
                             Miejski Zakład Zieleni
                           ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno

   IV Kryteria ocenyofertich waga isposób oceny.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Koszt roboczogodziny - 100%

 

Wartość punktowa kryterium „Koszt roboczogodziny” będzie obliczona wg wzoru:

 

 najniższy koszt roboczogodziny netto

­­­­­­­­­­---------------------------------------------------------X 100 = liczba punktów

 koszt roboczogodziny netto badanej oferty

 

 

Koszt roboczogodziny będzie obliczony wg wzoru: Krg = (S x (1+Kp) x (1+Z))

 

Gdzie:

Krg – oznacza koszt jednej roboczogodziny,

S – oznacza stawkę roboczogodziny netto podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym,

Kp – oznacza koszty pośrednie podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym,

Z – oznacza zysk podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

 

  V Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie:

Stawkę roboczogodziny netto w zł

Koszty pośrednie w %

Koszty zakupu w %

Zysk w %

 1. Wskaźniki procentowe kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku o których mowa powyżej, muszą zawierać się pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi wskaźnikami tych nakładów dla kosztów robót instalacji elektrycznych w IV kwartale br. opublikowanych przez  „SEKOCENBUD”.
 2. Stawka netto roboczogodziny winna być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stawki są niezmiennie przez cały okres realizacji umowy.
 4. Zamawiający na podstawie oferowanych stawek w formularzu ofertowym wyliczy koszt roboczogodziny według wzoru, o którym mowa w Rozdziale IV.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  VI Opis sposobuprzygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, w szczelnie zamkniętej kopercie, opatrzonej opisem: „Zapytanie ofertowe znak sprawy: MZZ-361-5/2018 -  Oferta na świadczenie usług stolarskich. Nie otwierać przed dniem 27.02.2018 r. do godz. 09:15”

oraz nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego.

 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
 4. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
 6. Zaleca się, aby wszystkie kartki ofertybyły ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
 7. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
 8. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
 9. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.

VII  Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

2. Warunki udziału w postępowaniu.

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015r., poz. 2164 z zm.), dotyczące:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
       o ile wynika to z odrębnych przepisów:

     Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

     Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

     Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

 

 1. Ponadto Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z zm.) i na tą okoliczność Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
  1. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
  2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

 

UWAGA!

Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania skorzysta
z dokumentów znajdujacych się w ogólnie dostępnych bazach danych.

Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załączniknr 2 do zapytania ofertowego) strony internetowej na której są dostepne dokumenty o których mowa
w rozdziale VII ust. 3 lit. b.

 

VIII. Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca do oferty:

 1. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 2. formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania),
 3. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

 

 1. Oświadczenia należy złożyć w oryginale. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 2. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów określonych powyżej, Wykonawca obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

 

      IX. Miejsce i termin złożenia ofert (adres, dzień i godzina):

Ofertę cenową na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2018 r. do godziny 09:00w siedzibie Zamawiającego tj.:

w sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie, ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno.

      X. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert (adres, dzień i godzina)

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni przy
ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno w  dniu  27.02.2018 r., o godz. 09:15.

XI. Inne informacje:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
  1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych;
  2. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  3. Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogace mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 5. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 6. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 7. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
  na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 9. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII niniejszego zapytania (Załącznik nr 3), dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 13. Zamawiający może odstapić od czynności wymienionych w pkt. 4 i 5 powyżej,
  w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza spełnia wszystkie postawione w zapytaniu ofertowym wymagania i jest kompletna.
  1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty, o:
   1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadniając jej wybór oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium badania ofert i łączną punktację;
   2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie;
   3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
   z wybranym Wykonawcą oraz unieważnienia przedmiotowego postępowania. 
  3. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku Nr 4 do zapytania ofertowego.
  4. Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszego pisma udziela Pan Tomasz Neumann, z którą można kontaktować się osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno, bądź mailowo pod adresem: tomasz.neumann@mzz.leszno.pl .

 

                                                                                                                                     

 

 

Załączniki:

 1. Wykaz usług,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
 4. Wzór umowy.

wróć