ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Przetarg nieograniczony dostawa paliw - wyniki

23.01.2018 10:06

 MZZ-361-1/2018                                                                              Leszno, dnia  13.02.2018r.

 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie”.

 

 

 

1.  Na posiedzeniu w dniu 13.02.2018 r. Komisja stwierdziła, co następuje:

– do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 07.02.2018 r. do godz. 10:00  wpłynęła do siedziby Zamawiającego jedna oferta na realizację w/w przetargu nieograniczonego

- oferta została złożona i sporządzona prawidłowo. Treść formularza ofertowego odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta została podpisana przez upoważnione osoby. Oferta nie podlega odrzuceniu pod kątem przesłanek odrzucenia oferty określonych w art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- mając powyższe na uwadze Komisja Przetargowa przystąpiła do wstępnej oceny oferty pod kątem, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kryteriów oceny ofert i przyznała  następującą liczbę punktów:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

KRYTERIA OCENY OFERT

 

ŁĄCZNIE

PUNKTY

Cena ofertowa

(zł brutto)

punkty w kryterium

Termin płatności  (dni)

punkty w kryterium

 

 

1.

LOTOS PALIWA

sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

 

217.152,00

70,00 pkt

 

21

21,00 pkt

 

91,00  PKT

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jako najwyżej oceniona została:

Oferta nr 1

LOTOS PALIWA sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

 

80-718 Gdańsk

cena ofertowa: 217.152,00 zl brutto.

 

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

wróć