ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Przetarg nieograniczony dostawa roślin na 2018 rok - ogloszenie o udzieleniu zam

09.01.2018 06:40

 Ogłoszenie nr 500025993-N-2018 z dnia 05-02-2018 r.

Miejski Zakład Zieleni: Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 502535-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Zieleni, Krajowy numer identyfikacyjny 41051247000000, ul. ul. Cypriana Kamila Norwida  4, 64100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 299 367, e-mail mzz@mzz.leszno.pl, faks 655 299 367. 
Adres strony internetowej (url): www.mzz.leszno.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
MZZ-361-21/2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie. Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania, określeniem asortymentu i zakresu ilościowego zamówienia, jak również wymagania jakościowe znajdują się w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego w ramach wykonania przedmiotowych dostaw będzie: Zadanie I - Dostawy materiału roślinnego do wiosennych i jesiennych obsadzeń kwietników przez Zamawiającego. Zadanie II - Odbiór, Obsadzenie, pielęgnacja wież, donic oraz skrzynek kwiatowych oraz dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawy realizowane będą do siedziby Zamawiającego lub w wyznaczone miejsce zlokalizowane na teren Miasta Leszna. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części, oferta powinna być złożona na całość zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 03121100-6

Dodatkowe kody CPV: 03110000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/02/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 346065 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Michał Czarnecki 
Email wykonawcy: biuro@smart-green.pl 
Adres pocztowy: ul. Szkutnicza 16 
Kod pocztowy: 51-180 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 234370.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 234370.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350159.55 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

wróć