Ogłoszenie nr 500307610-N-2018 z dnia 28-12-2018 r.

Leszno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500307521-N-2018
Data: 28-12-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Zieleni, Krajowy numer identyfikacyjny 41051247000000, ul. Cypriana Kamila Norwida  4, 64-100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 299 367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, faks 655 299 367.
Adres strony internetowej (url): www.mzz.leszno.pl, www.bip.mzz.leszno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Data udzielenia zamówienia: 20/12/2018
W ogłoszeniu powinno być: Data udzielenia zamówienia: 27/12/2018

_____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 500307521-N-2018 z dnia 28-12-2018 r.

Miejski Zakład Zieleni: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 652412-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Zieleni, Krajowy numer identyfikacyjny 41051247000000, ul. Cypriana Kamila Norwida  4, 64-100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 299 367, e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, faks 655 299 367.
Adres strony internetowej (url): www.mzz.leszno.pl, www.bip.mzz.leszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MZZ-361-17/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie” – dostawa paliw będzie odbywała się bezpośrednio ze stacji paliw Wykonawcy z wykorzystaniem pojazdu / ów Wykonawcy (pojazd / y cysterna spełniający / e wymagania ustawy w zakresie cystern) do siedziby Zamawiającego przy ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno, do pojemników przeznaczonych na paliwo w postaci oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (PB 95). 2. Dostawy będą realizowane od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Dostawy następować będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.mzz.leszno.pl 4. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szacunkowe ilości paliwa: – olej napędowy (ON) – 25.000 litrów – benzyna bezołowiowa (PB95) – 15.000 litrów 5. W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie w stosunku do ilości wskazanych w punkcie 4 powyżej z powodu niemożliwej do przewidzenia ilości prac do realizacji przez Zamawiającego. 6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za faktycznie dostarczone paliwo. Rzeczywiste zapotrzebowanie na paliwo wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia nie przysługuje żadne roszczenie. 7. Jakość oferowanych paliw powinna odpowiadać wymaganiom jakościowym dla paliw ciekłych: benzyn silnikowych (bezołowiowych) i oleju napędowego, określonych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, parametry techniczne i chemiczne dostarczanego paliwa nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą, a rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia. 8. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw tzn. dostawy paliw do siedziby Zamawiającego odbywać się będą na podstawie zgłoszonego e-mailem lub faksem zapotrzebowania. Przyjęcie zamówienia do realizacji musi być każdorazowo potwierdzone faksem lub e-mailem przez Wykonawcę. Realizacja zamówień następować będzie od poniedziałku do soboty w godzinach między 06:00 a 15:00, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania w w/w formie. Zamawiający wymaga, aby każdorazowa dostawa paliwa udokumentowana została protokołem dostawy ilości paliwa. Kopia protokołu dostawy wraz z cennikiem obowiązującym na dzień dostawy paliwa będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury. 9. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o stały upust Wykonawcy podany w ofercie. 10. Stacje paliw Wykonawcy powinny bezwzględnie odpowiadać normom PN-EN + A1:2011, jakość oferowanego paliwa musi odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianej normie. 11. Zamawiający informuje, że: – przewidywana częstotliwość dostaw dla oleju napędowego ON to 3-4 razy w miesiącu, dla benzyny bezołowiowej Pb 1-2 razy w miesiącu; – wielkość jednorazowej dostawy obejmować będzie ilości – dla oleju napędowego ON – 800 l, dla benzyny bezołowiowej PB – 800 l; – wraz z każdą dostawą oleju napędowego ON lub benzyny bezołowiowej Pb Wykonawca musi przedłożyć świadectwo jakości wykonane przez uprawnione laboratorium, potwierdzające zgodność poszczególnych parametrów z wymaganiami jakościowymi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

 

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 194799.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik
Email wykonawcy: ksiegowosc@tj.com.pl
Adres pocztowy: ul. Sławoszewska 2b
Kod pocztowy: 63-220
Miejscowość: Kotlin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 201350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 201350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201350.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

_________________________________________________________________________________________

UWAGA!!!

W dniu 20.12.2018 r. Zamawiający zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty paliwo na rok 2019 ogólne

__________________________________________________________________________________________

MZZ-361-17/2018                                                                              Leszno, dnia 14 grudnia 2018 r.

 

 

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

_____________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

p.n. „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni   w Lesznie”.

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Termin wykonania zamówienia

Cena ofertowa  brutto
Oferta nr 1 Spółka Jawna T&J

Tyrakowski, Jachnik

ul. Sławoszewska 2 b

63-220 Kotlin

 

201.350,00 zł

 

Zgodnie z wymogami SIWZ

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia –  239.603,51 zł brutto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 652412-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. 

Miejski Zakład ZieleniDostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Zieleni, krajowy numer identyfikacyjny 41051247000000, ul. Cypriana Kamila Norwida  4 , 64-100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 299 367, , e-mail sekretariat@mzz.leszno.pl, , faks 655 299 367.
Adres strony internetowej (URL): www.mzz.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.mzz.leszno.pl, bip.mzz.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.mzz.leszno.pl, bip.mzz.leszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 
Adres:
Miejski Zakład Zieleni, ul. C.K.Norwida 4, 64-100 Leszno, sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie
Numer referencyjny: MZZ-361-17/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie” – dostawa paliw będzie odbywała się bezpośrednio ze stacji paliw Wykonawcy z wykorzystaniem pojazdu / ów Wykonawcy (pojazd / y cysterna spełniający / e wymagania ustawy w zakresie cystern) do siedziby Zamawiającego przy ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno, do pojemników przeznaczonych na paliwo w postaci oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (PB 95). 2. Dostawy będą realizowane od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Dostawy następować będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.mzz.leszno.pl 4. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szacunkowe ilości paliwa: – olej napędowy (ON) – 25.000 litrów – benzyna bezołowiowa (PB95) – 15.000 litrów 5. W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie w stosunku do ilości wskazanych w punkcie 4 powyżej z powodu niemożliwej do przewidzenia ilości prac do realizacji przez Zamawiającego. 6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za faktycznie dostarczone paliwo. Rzeczywiste zapotrzebowanie na paliwo wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia nie przysługuje żadne roszczenie. 7. Jakość oferowanych paliw powinna odpowiadać wymaganiom jakościowym dla paliw ciekłych: benzyn silnikowych (bezołowiowych) i oleju napędowego, określonych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, parametry techniczne i chemiczne dostarczanego paliwa nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą, a rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia. 8. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw tzn. dostawy paliw do siedziby Zamawiającego odbywać się będą na podstawie zgłoszonego e-mailem lub faksem zapotrzebowania. Przyjęcie zamówienia do realizacji musi być każdorazowo potwierdzone faksem lub e-mailem przez Wykonawcę. Realizacja zamówień następować będzie od poniedziałku do soboty w godzinach między 06:00 a 15:00, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania w w/w formie. Zamawiający wymaga, aby każdorazowa dostawa paliwa udokumentowana została protokołem dostawy ilości paliwa. Kopia protokołu dostawy wraz z cennikiem obowiązującym na dzień dostawy paliwa będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury. 9. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o stały upust Wykonawcy podany w ofercie. 10. Stacje paliw Wykonawcy powinny bezwzględnie odpowiadać normom PN-EN + A1:2011, jakość oferowanego paliwa musi odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015, poz. 1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w wyżej wspomnianej normie. 11. Zamawiający informuje, że: – przewidywana częstotliwość dostaw dla oleju napędowego ON to 3-4 razy w miesiącu, dla benzyny bezołowiowej Pb 1-2 razy w miesiącu; – wielkość jednorazowej dostawy obejmować będzie ilości – dla oleju napędowego ON – 800 l, dla benzyny bezołowiowej PB – 800 l; – wraz z każdą dostawą oleju napędowego ON lub benzyny bezołowiowej Pb Wykonawca musi przedłożyć świadectwo jakości wykonane przez uprawnione laboratorium, potwierdzające zgodność poszczególnych parametrów z wymaganiami jakościowymi. 

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09132100-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości nie większej niż 50 % w stosunku do wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to będzie polegało na zwiększeniu bieżących dostaw paliw. Zamawiający udzieli tego zamówienia, jeżeli wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych zleceń. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale 5 ust 2 pkt 1) SIWZ, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 220 ze zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowa koncesja musi być złożona przez tego z Wykonawców, który faktycznie będzie realizował część zamówienia objętą koniecznością posiadania powyższego uprawnienia. 
Informacje dodatkowe Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
Informacje dodatkowe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przedłożona, na wezwanie Zamawiającego, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powinna być aktualna na dzień złożenia polisy i mieć charakter ciągły tj.: potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ: a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt. 1) lit. a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego Rozdziału SIWZ. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Dokumenty podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3 lit. a) SIWZ. 5. Dokumenty dotyczące podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit a) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 2 SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ), c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 niniejszej SIWZ). 2. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Najniższa cena ofertowa 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: a) aktualizację danych Dostawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Dostawcy itp., b) wprowadzenie zmian, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni , ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno, adres e-mail: sekretariat@mzz.leszno.pl;  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: sekretariat@mzz.leszno.pl ;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie”, znak sprawy: MZZ-361-17/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: