MZZ-361-14/2019                                                                            Leszno, dnia  28.01.2020 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający, Miejski Zakład Zieleni, informuje o wynikach dot. zapytania ofertowego na „Świadczenie usług stolarskich dla Miejskiego Zakładu Zieleni                              w Lesznie Sp. z o. o.

 

 

 1. Do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 13.01.2020 r. do godz.09:00 wpłynęła do siedziby Zamawiającego jedna oferta na realizację w/w zapytania ofertowego. Komisja przetargowa dnia 13.01.2020 r. o godz. 09:30 dokonała czynności otwarcia niżej przedstawionej oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym  i przyznała złożonej ofercie następującą liczbę punktów w kryterium cenowym:
 

 

Numer Oferty

 

 

Nazwa Oferenta

KRYTERIA OCENY OFERT Punkty w kryterium cenowym
Cena ofertowa  brutto za jedną roboczogodzinę
Oferta nr 1 STOLARSTWO

Marian Ossowski

ul. Jagienki 16

64-100 Leszno

 

55,00 zł

 

100,00 pkt

 

 1. Mając powyższe na uwadze, do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca:

STOLARSTWO

Marian Ossowski

 1. Jagienki 16

64-100 Leszno

Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym , uzyskała największą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz zawiera cenę, która mieści się po zwiększeniu w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie stolarz 2020 ogólne

________________________________________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-14/2019                                                                           Leszno, dnia 13 stycznia 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

_____________________________________________________________________________

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego p.n. Świadczenie usług stolarskich dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.”.

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.  informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Numer Oferty Nazwa Oferenta KRYTERIA OCENY OFERT  

Termin wykonania zamówienia

Koszt roboczogodziny – 100 % znaczenia
Oferta

nr 1

Stolarstwo

Marian Ossowski

ul. Jagienki 16

64-100 Leszno

Stawka roboczogodziny:  65,00 zł netto

Koszty pośrednie ….. %

Koszty zakupu ….. %

Zysk ….. %

 

Zgodnie z wymogami zapytania ofertowego

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia –  130.347,92 zł brutto.

________________________________________________________________________________________________________

MZZ-361-14/2019                                                                                                            Leszno, dnia 02.01.2020 r.

Do Wykonawców

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty 30.000 euro

 

Zamawiający – Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania p.n. :

„Świadczenie usług stolarskich dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.”

I Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Podane w Załączniku 1 ilości i rodzaje usług są ilościami szacunkowymi (orientacyjnymi) i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązanym do wyczerpania w okresie obowiązywania umowy swoimi zapotrzebowaniami oszacowanych ilości robót. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zgłoszenia roszczeń w przypadku zmiany ilości świadczonych usług na inną niż podano w przedmiocie zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stolarskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.
 3. Realizacja prac musi być rozpoczęta nie później niż na następny dzień licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 4. Awarie zagrażające życiu i zdrowiu ludzi muszą być natychmiast wykonalne po zgłoszeniu ich Wykonawcy.
 5. Stawki określone w ofercie wybranej w niniejszym postępowaniu są stałe przez cały okres obowiązywania umowy i mają zastosowanie do wszelkich robót, bez względu na ich złożoność, terminowość, organizację prac itp.
 6. Zamawiający każdorazowo będzie udzielał konkretnego zamówienia na konkretne roboty. Zamawiający będzie zgłaszał (telefonicznie) konieczność wykonania robót, określi ich zakres oraz ustali z wykonawcą termin zakończenia. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca podejmie prace niezwłocznie po zgłoszeniu.
 7. Wykonawca do realizacji zadania dostarczy całość materiałów i jest zobowiązany do ich odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia przed osobami trzecimi.
 8. Zastosowane przez Wykonawcę do prac materiały winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane.

 

II  Termin realizacji zamówienia.
Roboty odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

III   Warunki płatności.
Przelew w terminie do 14 dni od dnia wystawieniu właściwej faktury. Faktura wystawiana będzie    każdorazowo po wykonaniu danego zlecenia.

Dane do faktury: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.
ul. C. K. Norwida 4

64-100 Leszno

NIP 697-235-99-73

   IV Kryteria oceny ofert ich waga i sposób oceny.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Koszt roboczogodziny – 100%

Wartość punktowa kryterium „Koszt roboczogodziny” będzie obliczona wg wzoru:

  najniższy koszt roboczogodziny netto

­­­­­­­­­­———————————————————X 100 = liczba punktów

 koszt roboczogodziny netto badanej oferty

 Koszt roboczogodziny będzie obliczony wg wzoru: Krg = (S x (1+Kp) x (1+Z))

Gdzie:

Krg – oznacza koszt jednej roboczogodziny,

S – oznacza stawkę roboczogodziny netto podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym,

Kp – oznacza koszty pośrednie podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym,

Z – oznacza zysk podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

 

  V Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie:

Stawkę roboczogodziny netto w zł

Koszty pośrednie w %

Koszty zakupu w %

Zysk w %

3. Wskaźniki procentowe kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku o których mowa powyżej, muszą zawierać się pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi wskaźnikami tych nakładów dla kosztów robót w ostatnim kwartale br. opublikowanych przez „SEKOCENBUD”.

4. Stawka netto roboczogodziny winna być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stawki są niezmiennie przez cały okres realizacji umowy.

6. Zamawiający na podstawie oferowanych stawek w formularzu ofertowym wyliczy koszt roboczogodziny według wzoru, o którym mowa w Rozdziale IV.

7. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  VI Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, w szczelnie zamkniętej kopercie, opatrzonej opisem: „Zapytanie ofertowe znak sprawy: MZZ-361-14/2019 – Oferta na świadczenie usług stolarskich.        Nie otwierać przed dniem 13.01.2020 r. do godz. 09:30”

oraz nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego.

2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

5. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

7. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

8. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

10. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.

VII  Brak podstaw wykluczenia:

 1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i na tą okoliczność Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

UWAGA!

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania, na podstawie określonej
w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych
i bezpłatnych bazach danych.

Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) strony internetowej, na której są dostępne dokumenty o których mowa w Rozdziale VII pkt. 1 lit. b) powyżej.

VIII. Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca do oferty:

 1. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania),

2)oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

 

2. Oświadczenia należy złożyć w oryginale. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów określonych powyżej, Wykonawca obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

IX. Miejsce i termin złożenia ofert (adres, dzień i godzina):

Ofertę cenową na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2020 r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj.:

w sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o., ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno.

X. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert (adres, dzień i godzina)

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. przy ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno w  dniu  13.01.2020 r., o godz. 09:30.

XI. Inne informacje:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
  1. a) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych;
  2. b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  3. c) Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogace mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
  • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
   na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  • Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
  • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII niniejszego zapytania (Załącznik nr 3), dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 6. Zamawiający może odstapić od czynności wymienionych w pkt. 4 i 5 powyżej,
  w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza spełnia wszystkie postawione w zapytaniu ofertowym wymagania i jest kompletna.
 7. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty, o:
 • Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadniając jej wybór oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium badania ofert i łączną punktację;
 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie;
 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz unieważnienia przedmiotowego postępowania.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku Nr 4 do zapytania ofertowego.
 3. Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszego pisma udziela Pan Tomasz Neumann, z którą można kontaktować się osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno, bądź mailowo pod adresem: neumann@mzz.leszno.pl, Pani Anna Woźniak-Majer przetargi@mzz.leszno.pl.
 4. Zamawiający informuje, iż w związku z obowiązkiem informacyjnym związanym z przetwarzaniem danych osobowych RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu w Lesznie Sp. z o. o.                         ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-  100 Leszno, adres e-mail: sekretariat@mzz.leszno.pl

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo@mzz.leszno.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiajacego i Wykonawcę umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1)dostępu do dotyczących jej danych osobowych;

2) sprostowania danych osobowych;

3) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

4)ograniczenia przetwarzania;

5)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6)osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnionelub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 2020 Ogólne

Załączniki stolarz 2020