Plan zamówień publicznych na rok 2019

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie Przedmiot Zamówienia/ Nazwa zadania Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w...

Świadczenie usług ochrony i pomoc w opiece nad zwierzętami na rok 2019

MZZ-361-3/2019                                                                                    Leszno, dnia 25 lutego 2019 r. INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP _____________________________________________________________________________ Dot.:...