ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Mini Zoo

 ”Zwierzyniec” jako miejsce edukacji przyrodniczej. 

1. Prowadzenie lekcji dla dzieci i młodzieży oraz oprowadzanie po terenie „zwierzyńca”  z przewodnikiem.

Jednym z głównych założeń funkcjonowania ogrodu zoologicznego jest edukacja przyrodnicza  dzięki której można kształtować humanitarne postawy dzieci i młodzieży wobec zwierząt.  Przekazanie zwiedzajacym właściwych wzorców postępowania, wiedzy  i umiejętności w zakresie oceny dobrostanu zwierząt może przynieść także zmianę mentalności starszych grup wiekowych, szczególnie rodziców wyedukowanych dzieci. Park 1000-lecia jest częstym miejscem spacerów dzieci i młodzieży. Dzięki obecności przewodnika dzieci oprócz pozytywów z przebywania na świeżym powietrzu poszerzą swoją wiedzę .Zajęcia są prowadzone przez cały rok. W okresie zimowym dzieci zapoznają się ze sposobami jakie stosują zwierzęta żeby przetrwać  ten trudny okres.
Działalność ta ma polegać na ścisłej współpracy ze szkołami znajdującymi się na terenie miasta Leszna oraz sąsiednich gmin. Jej celem jest organizowanie - przy współpracy  nauczycieli - lekcji  biologii i przyrody na terenie placówki - parku. Jest to doskonałe uzupełnienie procesu dydaktycznego odbywającego się w szkołach. 
8 grudnia 2009 roku leszczyńskie ZOO zaczęło czynnie edukować najmłodszych. Przedszkolaki odbyły wycieczkę po całym terenie ZOO wraz z naszym przewodnikiem, który przybliżył najmłodszym świat zwierząt. Oprócz przedszkoli objęła ona również uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
 
Chetnych do odbycia zajęć na swieżym powietrzu serdecznie zapraszamy.
Lekcje umawiamy pod telefonem 65 529 93 67 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

                        
 
         
2. Plan lekcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

1) „Spacer edukacyjny”  dla przedszkolaków

Temat: ŚWIAT  PTAKÓW

Czas trwania: 45 minut

Cele:
1. Zapoznanie dzieci się z gatunkami ptaków zamieszkujących zwierzyniec                                                                                                                  
2. Przedstawienie ogólnej budowy ptaków – w tym przystosowanie ptaków do latania 
3. Sposób rozmnażania

Pomoce dydaktyczne :  pióra, jajo strusia., próbki ziarna

Przebieg:

1. Powitanie dzieci  oraz ogólne przedstawienie tematu zajęć
2. Spacer po Parku- zwierzyńcu,  w czasie którego dzieci poznają gatunki ptaków:
-  wolno żyjących w całym Parku 1000-lecia
- przebywające na wybiegach eksplozyjnych w zwierzyńcu
3. Zapoznanie się z ogólną  budową ptaków oraz :
-  dzieci oglądają jaja oraz pióra.
-  na przykładzie ptaków znajdujących się na stawie dzieci poznają sposoby 
  przystosowania ptaków do wodnego trybu życia.
4. Dyskusja na temat:  co jedzą ptaki?
-   Oglądanie próbek ziarna 
-   Omówienie  skutków  dokarmiania ptaków przez zwiedzających 
5. Poznanie ptaków użytkowych takich jak kura, kaczka czy indyk. Dyskusja na temat:
      ,, Po co człowiek hoduje ptaki”
6. Możliwość zadawania pytań 
7. Pożegnanie dzieci.
      


Temat:   W   KRÓLESTWIE  SSAKÓW 

Czas trwania: 45 minut

Cele: 
1. Poznanie różnorodności ssaków oraz  cech charakterystycznych tej grupy zwierząt
2. Z czym związana jest hodowla zwierząt w domu.

Pomoce dydaktyczne  :  poroże daniela, próbki sierści, siano

Przebieg:

1. Powitanie  dzieci  oraz przedstawienie tematu zajęć
2. Spacer,  w czasie którego dzieci poznają przedstawicieli ssaków utrzymywanych w parku.
3. Charakterystyka zwierząt kopytnych :
-  wyjaśnienie różnic między rogami, a porożem- dzieci zapoznają się z porożem daniela
- odżywianie się zwierząt  kopytnych
- zwrócenie uwagi na temat szkodliwości dokarmiania zwierząt  przez zwiedzających
4. Dzieci zapoznają się z pokryciem ciała ssaków - Oceniają jej cechy na podstawie próbek.
5. Poznanie przedstawiciela zwierząt drapieżnych na przykładzie niedźwiedzia brunatnego- zwrócenie uwagi na konieczność odpowiedniego  zachowania się zwiedzających. 
6. Dzieci przedstawiają swoją wiedze na temat niedźwiedzi- np. próbują zgadnąć jak duży jest mały miś po urodzeniu.
7. Na przykładzie świnki morskiej dzieci uczą się  odpowiedzialnego traktowania własnego zwierzątka. Na tym samym zwierzęciu poznają cechy charakterystyczne gryzoni.Temat:   NA  WIEJSKIM  PODWÓRKU 

Czas trwania: 45 minut

Cele:

Zapoznanie dzieci z ptakami oraz ssakami zamieszkującymi gospodarstwa rolne
Pomoce dydaktyczne  :  próbki siana, słomy, ziarna oraz wełny i jaj


Przebieg:

1. W czasie spaceru po parku dzieci poznają różne zwierzęta gospodarskie. 
2. Uświadomienie dzieci  po co hoduje się poszczególne gatunki. Oglądanie próbek  wełny oraz jaj.
3. Dzieci poznają żywienie zwierząt w gospodarstwie, oglądają próbki karmy. Poznają  różnice między  sianem,  a słomą.
4.Omówienie nazw oraz przeznaczenia  poszczególnych  pomieszczeń,  w których hodowane są zwierzęta gospodarskie.
5. Zachęcanie dzieci do pokazania  jakie odgłosy wydają poszczególne gatunki zwierząt.


Temat ten może być realizowany również dla uczniów szkół  podstawowych. 
Zostaje wtedy  poszerzony o :

1. Pojęcie rasy oraz cech rasowych. 
2. Na konkretnych przykładach omówienie przystosowania się poszczególnych ras do warunków miejscowych,  w których zostały wyhodowane.2) Lekcje edukacyjne dla starszych klas szkół  podstawowych  oraz szkół średnich.Temat:   ZWIERZĘTA  W  NIEWOLI  - TO  ICH  DOM  CZY WIĘZIENIE ? 
 
Czas trwania: 60  minut

Cele :  
1. Zapoznanie się z  „ewolucją”  eksponowania zwierząt  w niewoli
2. Zachęcenie młodzieży do wyrażenia  własnego zdania na temat czy zwierzęta w niewoli są  szczęśliwe.

Realizacja :
1. Powitanie oraz przedstawienie historii leszczyńskiego zwierzyńca oraz ekspozycji zwierząt 
2. W czasie spaceru po zwierzyńcu młodzież poznaje sposoby eksponowania zwierząt - na podstawie przykładowych pomieszczeń poznają zasady ich projektowania oraz urządzania. 
3. Poznanie metod poprawy warunków życia zwierząt w niewoli – wzbogacanie środowiska
4. Zwrócenie uwagi na konieczność zachowania dystansu pomiędzy niektórymi zwierzętami, a ludźmi, spowodowanego możliwością  zagrożenia przez niektóre zwierzęta.
5. Przedstawienie specyfiki pracy opiekuna zwierząt. - zasad żywienia oraz monitorowania stanu zdrowia .
6. Dyskusja na temat czy niewola dla zwierząt to dom czy więzie...


3) Lekcje edukacyjne dla  szkół  podstawowych.

Temat:  ŻEBY  ŻYĆ  TRZEBA  JEŚĆ

Czas trwania: 45  minut

Cele: 
1. Zapoznanie z rodzajami pokarmu spożywanymi przez zwierzęta 
2. Przystosowanie zwierząt do jego zdobywania
 
Pomoce dydaktyczne  :  próbki karmy (siano, słoma, ziarno )

Realizacja :
1. W czasie spaceru po zwierzyńcu na konkretnych przykładach dzieci poznają podział zwierząt  ze względu na rodzaj spożywanej karmy  ( roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne )
2. Przedstawienie zwierząt przeżuwających. Zwrócenie uwagi na specyfikę tego sposobu trawienia.
3.Ccharakterystyka żywienia zwierząt w niewoli . Przedstawienie  roli opiekuna w prawidłowym żywieniu oraz zapewnieniu dostępu do wody. Różnice między warunkami naturalnymi , a żywieniem w niewoli
4. Charakterystyka próbek karmy używanej w zwierzyńcu.
5. Przy poszczególnych zwierzętach zwrócenie uwagi na negatywne skutki dokarmiania przez zwiedzających


Temat:  NATURA  MOIM  DOMEM

Czas trwania: 45  minut


Cele: Przedstawienie różnorodności zwierząt ze względu na zamieszkiwane przez nie  środowiska oraz rodzajów przystosowania się do niego.

Realizacja : 
1. W czasie spaceru dzieci na konkretnych znajdujących się w zwierzyńcu przykładach uczą się rozpoznawać cechy budowy anatomicznej,  które pozwalają  przetrwać zwierzętom w środowisku w którym żyją oraz ułatwiają zdobywanie pożywienia.
2. Omówienie cech budowy  anatomicznej zwierząt,  przystosowujących do zamieszkiwanego przez nie terenu.
3. W przypadku kopytnych poznają cechy pomagające unikać drapieżników Przy ptakach cechy przystosowujące do lotu oraz przy ptakach wodnych do pływania
4. Przedstawienie  cech wspólnych zwierząt z różnych grup systematycznych-     zamieszkiwanie tych samych środowisk.
5. Odtwarzanie  warunków  naturalnych  w niewoli.